Tècnic/a mitjà/ana de serveis econòmics

Objecte de la convocatòria


L’objecte d’aquesta convocatòria i de les bases que la regulen és la provisió, en règim d’interinatge, pel procediment de concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis econòmics, grup A, subgrup A2, nivell 20, escala d’administració especial, subescala tècnica, vacant a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, així com la constitució d’una borsa de treball de personal funcionari interí amb els candidats que havent superat el procés selectiu, no siguin proposats inicialment per ocupar la plaça de forma interina.

La plaça objecte de convocatòria té assignada les retribucions bàsiques corresponents al subgrup A2, segons la classificació establerta a l’article 76 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, text refós aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre. Així mateix, la plaça disposa de les següents retribucions complementàries:

  • Complement de destí: 20
  • Complement específic: 1.544,23.-€/mensuals

Presentació de sol·licituds


LES SOL·LICITUDS ES PODEN PRESENTAR FINS EL DIA 20 DE JULIOL DE 2022.

Cal presentar una instància, segons model normalitzat de sol·licitud d’admissió, i el document Annex II, i tramitar-ho d’acord amb el que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, segons el següent:

Presentació al Registre General de l’Ens:

- Electrònicament: al registre electrònic de l’Ens. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica i completar el tràmit electrònic corresponent. Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple.

- Presencialment: les persones interessades poden presentar l’esmentada instància que ha d’estar signada per la persona aspirant, en horari d’atenció al públic, al Registre General de l’Ens (Avinguda de Catalunya, 6, La Múnia 08732), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Serà suficient amb l’aportació de la documentació adjunta en còpia simple, però si la persona aspirant presenta amb la sol·licitud còpies autèntiques o compulsades, no serà necessària l’aportació posterior de la documentació original.

En ambdós casos, la documentació que s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud és:

  • Instància específica emplenada i signada (Annex II).
  • Fotocòpia del DNI o passaport.
  • Còpia del Títol acadèmic exigit per optar a la convocatòria. En el cas de títols d'altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d'adjuntar el document oficial del seu reconeixement per l'Estat Espanyol.
  • Si es posseeix, còpia del certificat específic que acrediti els coneixements de llengua catalana exigits expedit pel centre oficial o document equivalent. En cas de no aportar aquest document s’haurà de realitzar la prova del nivell de català.
  • Només els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola: Fotocòpia de la documentació acreditativa dels coneixements de castellà, si s’escau. Qui en aquest moment no acrediti els coneixements de castellà exigits, haurà de realitzar la prova establerta en la primera fase del procés selectiu.
  • Currículum vitae detallat i actualitzat.
  • Relació detallada dels mèrits i còpia simple de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
Darrera actualització: 2.12.2022 | 11:40
Darrera actualització: 2.12.2022 | 11:40