Tècnic/a d'administració general (TAG)

Característiques del lloc de treball

Denominació: Tècnic/a d'Administració General
Vinculació: Funcionari/ària de carrera
Grup d'accés: A2
Destinació: Nivell 22
Complement específic: 1.366,67 €/mensuals
Sistema de provisió: Concurs específic interadministratiu
Dedicació: 37,5 hores setmanals

Presentació de sol·licituds i documentació

Les persones interessades en prendre part en la convocatòria hauran de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Castellví de la Marca la sol·licitud de participació normalitzada,  Annex I, fins el dia 21 de juliol de 2022. La presentació de la sol·licitud fora de dit termini comporta l'exclusió de l'aspirant.

Aquesta sol·licitud pot ser formalitzada per dues vies:
- Per via electrònica: Les persones interessades poden formalitzar la sol·licitud de forma telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castellví de la Marca: http://www.castellvidelamarca.cat
- De manera presencial: Les persones interessades poden presentar el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat al Registre General de l'Ajuntament de Castellví de la Marca, Av. de Catalunya, 6, 08732 La Múnia.
- Els restants i successius anuncis de la convocatòria es faran públics als taulers d'anuncis electrònic de la Corporació: http://www.castellvidelamarca.cat

La sol·licitud, ha d'anar acompanyada del currículum professional i la documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats, sense perjudici de que en qualsevol part del procés se'ls pugui demanar els aclariments o les justificacions necessàries per a la seva verificació, no podent-se valorar cap altre mèrit que no estigui acreditat dins el termini de presentació d'instàncies.

En tot cas pel que fa a l'acreditació documental, les persones aspirants hauran de presentar obligatòriament i dins del termini de presentació de sol·licituds:
- Fotocòpia del DNI;
- Una memòria (5 exemplars), d'acord amb la base vuitena, apartat 1.2 d'aquesta convocatòria;
- Fotocòpia de la seva titulació acadèmica;
- Certificació emesa pels òrgans o autoritats corresponents que acreditin els mèrits corresponents als apartats 8.2 i els diferents requisits de participació: grup professional de pertinença, antiguitat, temps d'ocupació de la darrera destinació obtinguda per concurs, situació administrativa vigent. Tot això amb referència a la data de publicació de la convocatòria.

L'acreditació de l'experiència professional és farà tal com s'assenyala en l'apartat 8.2.b);
- Còpia del Certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) de la Direcció General de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català (modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener) i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, pel qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Direcció de Política Lingüística (modificada parcialment per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril). Així mateix, és d'aplicació el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya; i
- Fotocòpies que acreditin la resta de mèrits al·legats.

Les persones aspirants hauran d'assenyalar a la sol·licitud l'acompliment dels requisits que s'indiquen a la base específica quarta de la convocatòria.

Amb la presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al fitxer de recursos humans, d'acord amb la normativa vigent.

Darrera actualització: 29.09.2022 | 13:29
Darrera actualització: 29.09.2022 | 13:29