Peó de manteniment de caràcter temporal

Condicions del lloc de treball 

 • Categoria: E
 • Tipologia de contracte: Laboral de durada determinada
 • Jornada: 37,5 hores setmanals
 • Durada: 6 mesos
 • Salari brut: 1.433,74€ bruts mensuals, inclosa prorrata de pagues extres
 • Període de prova: 15 dies
 • Vacances anuals: El període de vacances anuals retribuïdes, serà de 22 dies laborables o el seu equivalent en funció dels dies efectivament treballats. 

Requisits dels aspirants per participar en la convocatòria

Per poder participar en el procés selectiu els aspirants hauran d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud reunir els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea o la dels Estats als quals, en virtut de Tractats Internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 
 • Haver complert els 18 anys i no excedir de l'edat de la jubilació.
 • Estar en possessió del permís de conduir (mínim classe B) en vigència. 
 • Estar en possessió del graduat escolar. 
 • Estar inscrit/a al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació. 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit INSTÀNCIA GENÈRICA de la seu electrònica municipal fins el dia 11 de maig de 2022. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

 1. Fotocòpia del DNI vigent
 2. Carnet de conduir vigent
 3. Fotocòpia de la titulació exigida
 4. Document acreditatiu d'estar inscrita/t al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació
 5. Documentació acreditativa dels mèrits: informe de "vida laboral", currículum de l'aspirant on es detallin tasques i funcions, fotocòpia dels justificants dels mèrits (contractes de treball, nomenaments i, certificats d'empresa detallant tasques i funcions dels serveis prestats, certificacions). 
 6. Declaració jurada, d’acord amb el model Annex , en la qual es farà constar no tenir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el desenvolupament de les funcions corresponents; no haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei en Administracions Públiques, per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma; i no trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la legislació vigent sobre la matèria.
Darrera actualització: 20.06.2022 | 09:56
Darrera actualització: 20.06.2022 | 09:56