Bonificacions plaques solars

Bonificacions per instal·lació de plaques solars

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

La base imposable d’aquest impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.

La taxa a pagar serà del 4% de la base imposable. D’aquest 4%, l’Ajuntament bonificarà en un 25%, en tots els casos en els quals els subjectes passius instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, per autoconsum.

El benefici fiscal no serà d’aplicació als casos que hagin de complir obligatòriament amb els requisits dels edificis amb consum gairebé zero, o que estiguin obligats per qualsevol normativa vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica.

La sol·licitud per al reconeixement de la bonificació s’ha de presentar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia i hauran d’anar acompanyades de la documentació acreditativa.

Podeu consultar l'ordenança 5 relativa a l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) fent click aquí.  

Impost sobre béns immobles (IBI)

L'Ajuntament bonificarà en un 25% la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles en tots els que tinguin la condició d’habitatge, en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, per autoconsum.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, s'haurà de sol·licitar pel subjecte passiu abans que les respectives liquidacions adquireixin fermesa, es concedirà per un període de 3 anys a partir de l'exercici següent a la finalització de la instal·lació, i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici.

Com sol·licitar la bonificació de l'IBI?

Bonificació per energia solar: per a gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la hisenda municipal la següent documentació:

Referent a instal·lacions solars tèrmiques:

  1. Certificat final d’obra de la instal·lació solar tèrmica, emès per l'empresa instal·ladora o tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació.
  2. Certificat d'homologació dels col·lectors solars tèrmics emès per l’Administració competent.
  3. Certificat emès per l’instal·lador, o bé la memòria tècnica, a on s’especifiqui la marca, model i contrasenya d'homologació dels col·lectors solars instal·lats.
  4. Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

Referent a instal·lacions solars elèctriques (fotovoltaiques):

  1. Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica, emès per l'empresa instal·ladora, tècnic competent, a on consti la data de finalització de la instal·lació i la potència instal·lada.
  2. Document d’inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de Catalunya (RAC).
  3. Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
  4. En el cas d’instal·lacions col·lectives caldrà l'aportació de l'acord de repartiment en el qual es faci constar la potència assignada a cadascun dels participants.
  5. Qualsevol altra documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits tècnics establerts a l'Ordenança fiscal.

Podeu consultar l'ordenança núm. 1 relativa a l'Impost sobre béns immobles (IBI) fent click aquí

 

Darrera actualització: 18.01.2023 | 10:19
Darrera actualització: 18.01.2023 | 10:19