Calendari Fiscal

Calendari Fiscal pel 2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS, IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS I TAXA PER LA RECOLLIDA DE RESIDUS (domèstics i comercials)

Rebuts no domiciliats del 2 de maig al 5 de juliol de 2022
Rebuts amb domiciliació bancària. Pagament fraccionat 1a fracció. 1 de juny de 2022
2a fracció 1 de setembre de 2022
3a fracció 1 de desembre de 2022

 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS i BÉNS RÚSTICS CONSTRUÏTS
Rebuts no domiciliats del 1 de setembre al 4 de novembre de 2022
Rebuts amb domiciliació bancària 4 de novembre de 2022

 

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Rebuts no domiciliats del 4 de març al 5 de maig de 2022
Rebuts amb domiciliació bancària 5 de maig de 2022

 

IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Rebuts no domiciliats del 16 de setembre al 16 de novembre de 2022
Rebuts amb domiciliació bancària 16 de novembre de 2022

 

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL I TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES – GUALS
Rebuts no domiciliats del 2 de maig al 5 de juliol de 2022
Rebuts amb domiciliació bancària 5 de juliol de 2022
Darrera actualització: 04.03.2022 | 11:37
Darrera actualització: 04.03.2022 | 11:37