Provisió lloc de treball secretari/ària interventor/a

CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR, MITJANÇANT NOMENAMENT PROVISIONAL, COMISSIÓ DE SERVEIS O ACUMULACIÓ, LA BAIXA PER MATERNITAT DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA INTERVENTOR/A

Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Secretari/ària Interventor/a

Grup d'accés: A1

Nivell: 26

Complement específic anual: 25.341,36.-€

Requisits de participació

Ser personal funcionari de carrera de l’escala d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la subescala de Secretaria Intervenció.

Així mateix, en el cas del nomenament provisional, el personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional, haurà d’haver ocupat un mínim de dos (2) anys en un lloc de treball obtingut per concurs, a excepció que sigui en el mateix ens local.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 17 de març al 31 de març de 2023

Podeu presentar les sol·licituds a través del tràmit d'Instància Genèrica

Darrera actualització: 17.03.2023 | 12:37
Darrera actualització: 17.03.2023 | 12:37