Reglament de participació

Reglament de participació


El Reglament de participació ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament de Castellví de la Marca davant la ciutadania per fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb l’ordenament constitucional vigent.  

Aquest reglament té per objectiu concretar i regular els canals de relació entre la ciutadania i les entitats i l'Ajuntament de Castellví de la Marca per facilitar la participació ciutadana en els processos de presa de decisions polítiques i en tot allò que afecta la vida col·lectiva del municipi. També regula aspectes com el dret a la informació o el dret a la participació de persones i/o col·lectius. 

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, tal com es reconeix a l’article 29 de l'Estatut de Catalunya: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”. L’estatut estableix així el compromís dels poder públics amb el foment de la participació: “Els poder públics han de promoure la participació social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.” 

A Castellví de la Marca encara no disposem d'aquest reglament, tot i que es té previst començar la seva redacció tan aviat com sigui possible. De tota manera qualsevol ciutadà pot adreçar-se personalment o telemàticament a l'Ajuntament per tal d'exposar aquelles qüestions, queixes o suggeriments que cregui necessàries i establir els diàlegs pertinents.

Darrera actualització: 10.07.2020 | 21:06
Darrera actualització: 10.07.2020 | 21:06