Peó de manteniment de caràcter temporal (fins el 31/12/22)

Condicions del lloc de treball

  • Categoria: E
  • Tipologia de contracte: Laboral de durada determinada.
  • Jornada: 37,5 hores setmanals.
  • Durada: fins a 31/12/2022
  • Salari brut: 1.433,74€ bruts mensuals, inclosa prorrata de pagues extres.
  • Període de prova: 15 dies.
  • Vacances anuals: El període de vacances anuals retribuïdes, serà de 22 dies laborables o el seu equivalent en funció dels dies efectivament treballats.

 

Les solꞏlicituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit instància genèrica de la seu electrònica municipal en el termini improrrogable de deu (10) dies hàbils (no es computen ni dissabtes, ni diumenges ni festius) a comptar des del següent al de la publicació de les bases i la convocatòria al BOP de Barcelona.

Darrera actualització: 19.10.2022 | 13:33
Darrera actualització: 19.10.2022 | 13:33