Peó de manteniment de caràcter temporal (fins el 31/12/24)

Característiques de la contractació

 • Modalitat contractual: Laboral temporal
 • Categoria professional: Grup AP
 • Retribució bruta mensual: 1.300€ bruts mensuals amb 14 pagues
 • Jornada: 37,5 hores setmanals. Amb un horari de dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h i dues tardes de 16.00h a 18.30h. 
 • Duració del contracte: 7,4 mesos, del 20/05/2024 al 31/12/2024 (ambdós inclosos). La data d'inici podrà variar en funció de la durada del procés de selecció. 

Documentació a adjuntar

 1. Fotocòpia del DNI
 2. Currículum vitae
 3. Fotocòpia de la titulació acadèmica exigida per a prendre part en la convocatòria
 4. Acreditació d’estar en situació legal de desocupació com a persones demandants d’ocupació (DONO).
 5. Fotocòpia dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats. L’acreditació de l’experiència laboral s’haurà d’efectuar mitjançant la presentació dels contractes laborals o certificats d’empresa juntament amb el certificat de vida laboral de la Seguretat Social, essent necessaris ambdós documents. En el cas que l’experiència hagi estat assolida en l’àmbit de les administracions públiques, l’acreditació podrà ser substituïda per certificació de serveis prestats.
 6. Fotocòpia del permís de conduir B.
 7. Qualsevol altra documentació que pugui ser valorada d’acord amb la base 7.c).
 8. Declaració responsable (Annex I).

Presentació de sol·licituds

Les solꞏlicituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar preferentment per mitjans telemàtics a través del tràmit instància genèrica de la seu electrònica municipal del 6 al 17 de maig (ambdós inclosos). Podeu consultar les bases fent click aquí.

Darrera actualització: 3.05.2024 | 10:15
Darrera actualització: 3.05.2024 | 10:15