Ajuts per la participació d'activitats esportives i extraescolars realitzades per l'EEM, l'escola "El Castellot" i altres extraescolars no oferetes al municipi

A continuació trobareu tota la informació per demanar els ajuts per la participació en l’Escola Esportiva Municipal de Castellví de la Marca, activitats extraescolars de l’escola el Castellot i de l’AMPA, extraescolars municipals de Castellví de la Marca i altres activitats extraescolars fora del municipi curs 2023-2024:

CONVOCATÒRIA

Període de presentació: del 21 d'agost al 22 de setembre de 2023. 

SOL·LICITUD

DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE CAL ADJUNTAR:

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL ADJUNTAR:

 • En cas de tenir reconeguda la discapacitat:
  • Certificat de reconeixement de discapacitat del Departament de Benestar Social i Familia
 • En cas de separació o divorci:
  • Sentència de separació
  • Conveni regulador
  • Documentació acreditativa conforme està en tràmit
  • En el cas que no es passi la pensió: denúncia o demanda d'aquest fet 
 • En cas de representació legal/acolliment
  • Documentació acreditativa d'aquest fet
 • En cas de monoparentalitat i/o familia nombrosa:
  • Carnet de familia monoparental
  • Carnet de familia nombrosa 
 • En cas d'incapacitació:
  • Resolució judicial que acrediti la representació legal.

DOCUMENTACIÓ ECONÒMICA (aquests documents s'han de presentar de cada membre de la unitat familiar major de 16 anys dels últims 6 mesos)

 • Útlima declaració d'IRPF
 • Treballadors/es per compte aliena: contracte laboral i nòmines dels darrers 6 mesos. (fotocòpia)
 • Treballadors autònoms: darrera liquidació trimestral d'IRPF o butlletí de cotització a la Seguretat Social + declaració de responsabilitat dels ingressos durant els 6 mesos anterior a la sol·licitud. (fotocòpia).
 • Certificat de percebre o no pensions/prestacions de l'administració pública (Seguretat Social i Generalitat de Catalunya)
 • Certificat del Servei d'Ocupació de Catalunya o Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) d'acreditació conforme percep o no prestació d'atur. Si es percep prestació/subsidi d'atur cal justificar el seu import en els darrers 6 mesos.
 • Certificat i fotocòpia de la targeta d’atur o millora de l’ocupació dels majors de 16 anys que es trobin en situació d’atur laboral.
 • Informe de la vida laboral dels membres de la unitat de convivència (es pot demanar via telefònica al 901502050).
 • Els darrers 6 rebuts de lloguer o hipoteca. (fotocòpia)
 • Declaració jurada d’ingressos de la unitat convivència únicament en el supòsit en que quedi suficientment justificada la impossibilitat d’aportar la documentació requerida.

S'haurà de presentar de forma telemàtica. Podeu accedir al tràmit fent click aquí. També podeu demanar cita prèvia a l'Ajuntament per a fer-ho presencialment (93.891.80.77). 

 • Resolució de les concessions (PENDENT)
Darrera actualització: 10.08.2023 | 15:10
Darrera actualització: 10.08.2023 | 15:10