Finestreta Única Empresarial (FUE)

La FUE (Finestreta Única Empresarial) és un servei online mitjançant el qual els Ajuntaments concentren la informació, les gestions i tràmits, serveis, i tota aquella altra informació que faciliti l'activitat econòmica de les empreses.

Dins del FUE podreu trobar els tràmits i gestions online que ofereixen els ajuntaments (a través de gestions i tràmits), la Generalitat i l'Estat (a través del Canal Empresa) i la informació oficial (ordenances, normatives,...) pròpia de l'ajuntament.

Canal Empresa

Accés al Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya Canal Empresa és un servei impulsat des de la Generalitat de Catalunya adreçat a les empreses i els emprenedors per tal de facilitar les gestions i els tràmits de les empreses de nova creació, empreses en fase de consolidació i empreses en creixement i expansió.

S'hi poden trobar els serveis següents:

 • Orientació sobre la creació d'activitats empresarials.
 • Assessorament sobre tràmits, constitució d'empreses, contractacions, ubicacions empresarials.
 • Informació sobre finançament i internacionalització.
 • Accés a tràmits i formularis.

Es tracta d'un recurs més per tal de promoure el desenvolupament econòmic i el teixit productiu del territori.

Cerca guiada de tràmits

La Cerca guiada de tràmits és una eina per a conèixer els tràmits necessaris per a desenvolupar qualsevol activitat econòmica.  

Aquesta eina serveix per identificar quins tràmits calen per a desenvolupar qualsevol activitat professional independentment de l'administració competent.

A partir del tipus d'activitat i la ubicació, l'eina genera una sessió de preguntes que cal respondre. El resultat del qüestionari és un informe detallat dels tràmits, l'ordre en què s'han de fer, el lloc, els requisits, els documents necessaris i les taxes que cal pagar. L'eina també permet recuperar les cerques fetes si es desa el codi de les sessions (cerques).

Amb la Cerca guiada de tràmits, l'ajuntament ofereix informació d'aquells tràmits necessaris per portar a terme l'activitat que no són de la seva competència. 

Tràmits associats amb la FUE Local

A continuació trobareu la relació de Tràmits online que ofereix l'Ajuntament dirigits a les empreses.

 • Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

  És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia d'obertura

  Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Declaració responsable d'obertura

  Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària

  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Llicència ambiental (Annex II)

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

  Presencialment
  Telemàticament
 • Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

  És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

  Presencialment
  Telemàticament
Darrera actualització: 04.07.2022 | 12:00
Darrera actualització: 04.07.2022 | 12:00