Turisme i termalisme (IMSERSO)

L'Imserso desenvolupa el seu programa de turisme com un servei complementari de les prestacions del Sistema de la Seguretat Social, amb l'objectiu de proporcionar a la gent gran estades vacacionals en zones de costa i turisme d'interior, contribuint amb això a millorar la seva qualitat de vida, la seva salut i la prevenció de la dependència.

Requisits

De conformitat amb l'Ordre 926/2018, de 10 de septiembre, per la qual es regula el Programa de Turisme de l'Institut de Majors i Serveis Socials, i la Instrucció de la Direcció General del Imserso, de 12 d'abril de 2018, reguladora de la temporada 2018/2019 del programa de turisme de l'Imserso, podran accedir al programa:

  • Residents a Espanya: podran participar en el programa de turisme del Imserso, les persones residents a Espanya que reuneixin algun dels següents requisits:
  1. Ser pensionista de jubilació del sistema públic espanyol de pensions.
  2. Ser pensionista de viduïtat amb cinquanta-cinc o més anys complerts.
  3. Ser pensionista per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis de desocupació, en tots els casos amb 60 anys complerts.
  4. Ser titular o beneficiari del sistema de Seguretat Social, amb seixanta-cinc anys complerts.
  • Espanyols residents en l'exterior que reuneixin els requisits exigits en el punt anterior per a participar en el programa. Els residents a Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega. Portugal, Regne Unit, Suècia i Suïssa presentaran la sol·licitud i seran seleccionats per les conselleries d'ocupació i seguretat social.

 

  • Les persones usuàries de places han de reunir els següents requisits:
  1. No patir alteracions del comportament que puguin pertorbar la normal convivència en els establiments hotelers, ni patir malaltia trasmisible amb el risc de contagi.
  2. Poder valer-se per si mateix per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Els usuaris podran anar acompanyats pel seu cònjuge o, si escau, per parella de fet o persona amb la qual es constitueix una unió estable i de convivència amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, sense necessitat que aquests reuneixin els requisits d'edat o pensió.

Així mateix, podran anar acompanyats dels fills amb discapacitat, en grau igual o superior al 45 per cent, sempre que viatgin amb els seus pares i s'allotgin en la mateixa habitació.

Darrera actualització: 01.04.2019 | 14:50