Ajuda a domicili social i per a persones amb dependència

Conjunt organitzat i coordinat d’accions que es realitzen bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones i/o famílies amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o amb manca d’autonomia personal (SAD Social) i a les persones amb dependència (SAD Dependència).

Comprèn accions de caràcter personal, de caràcter domèstic i de suport a les persones cuidadores no professionals.

Aquest conjunt d’accions s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial i es realitzen per part de personal qualificat i preparat (treballadors/es familiars).

Persones destinatàries:

  • SAD Social - A la ciutadania en general. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials.
  • SAD Dependència - A persones que tinguin reconeguda la situació de dependència i que els hagi estat prescrit el servei d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. És un servei especialitzat al qual s’accedeix amb derivació prèvia del/la treballador/a social de l’Equip Bàsic de Serveis Socials

Cost per l'usuari:

Cost per a les persones usuàries
Copagament o gratuït, segons els criteris establerts en Reglament dels serveis d’atenció domiciliària del Consell Comarcal.


Darrera actualització: 1.04.2019 | 13:09