He trobat una incidència al carrer

He trobat una incidència al carrer

AVÍS D'INCIDÈNCIES I ANOMALIES EN LA VIA PÚBLICA 

Els veïns i veïnes poden comunicar a l'Ajuntament qualsevol anomalia en la via pública, en l'enllumenat o manca de neteja viària. 

Adreça de correu electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L'Ajuntament de Castellví de la Marca és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Si vols, pots accedir-hi per rectificar-les o cancel·lar-les, tot dirigint-nos un escrit a: Ajuntament de Castellví de la Marca- Av. de Catalunya, 6 - 08732 Castellví de la Marca o mitjançant aquesta adreça electrònica: marca@diba.cat. 

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 13.05.2019 | 09:17
Darrera actualització: 13.05.2019 | 09:17