Compte General

L’Ajuntament de Castellví de la Marca aplica la comptabilitat simplificada, d’acord amb la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local regulat en l’Ordre Orden HAP/1782/2013. Aquesta Ordre determina que els documents que formen part del Compte General són:

  • El Balanç: presenta la posició patrimonial de l’entitat en un moment determinat i s’estructura en tres masses patrimonials: actiu, passiu i patrimoni net.
  • El Compte del resultat econòmic-patrimonial: reflecteix els ingressos i despeses econòmiques i el seu resultat.
  • L'Estat de canvis en el patrimoni net: reflecteix tots els canvis soferts en el patrimoni net durant l’exercici.
  • L'Estat de Liquidació del Pressupost: representa la liquidació del pressupost de despeses i del pressupost d’ingressos, així com el resultat pressupostari.
  • La Memòria: completa, amplia i comenta la informació anterior.

Així mateix, el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) regula el procediment per aprovar el Compte General d’una entitat local ens articles 208 a 212 i que podem resumir en:

El Compte General ha de ser sotmès a l’estudi de la Comissió Especial de Comptes, els membres de la qual han de disposar de la documentació, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió. Un cop sotmès el Compte General a la Comissió, serà exposada al públic per 15 dies hàbils, durant els qual els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions, reparaments o observacions. En el supòsit que es presentin reclamacions, reparament o observacions, serà necessari que la Comissió es reuneixi de nou i emeti nou informe. Acompanyat dels informes de la Comissió Especial i, si escau, de les reclamacions i reparaments formulats, el Compte General es sotmetrà al Ple per la seva aprovació. Una vegada aprovat pel Ple, el Compte General serà remès a l`òrgan de control extern, és a dir, a la Sindicatura de Comptes.

La Comissió Especial de Comptes es celebrarà el proper dia 19 d'octubre de 2022, a les 18:00 hores, per tal d’iniciar els tràmits d’examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes generals de la corporació corresponents a l’exercici 2021, juntament amb els justificants i antecedents. Els documents que es troben en exposició pública es poden consultar fent click aquí. 

 

Darrera actualització: 7.11.2023 | 10:15
Darrera actualització: 7.11.2023 | 10:15