Pistes de pàdel

L'Ajuntament de Castellví de la Marca compta amb dues pistes de pàdel situades a la Múnia. 

INSTRUCCIONS PER A LA RESERVA DE PISTES DE PÀDEL 

Les pistes de pàdel es troben ubicades entre el c/ Mediterrani i el c/ Salvador Morató de la Múnia. 

Provisionalment, les pistes es troben obertes de forma manual i per tal de fer reserves cal adreçar-se a l'Ajuntament en horari d'atenció al públic (de dilluns a divendres de 9 a 14h). 

La reserva només la podrà fer una persona major d'edat. 

Per tal de reservar les pistes caldrà abans fer el pagament (amb targeta presencialment). 

El preu per 90 minuts laborables, festius, independentment del nombre de jugadors: 12€ en horari diurn / 13€ en horari nocturn (actualment no aplicable). 

 

NORMATIVA D'ÚS 

 • Les pistes de pàdel són d’ús exclusiu per a la pràctica d’aquest esport. Tant les pilotes com les pales hauran de ser les apropiades per al pàdel.
 • Les reserves de les pistes s’hauran de fer presencialment a l'Ajuntament de Castellví de la Marca (plaça de la Generalitat, 1 de la Múnia). 
 • L’ús de les pistes està condicionat al pagament de la taxa corresponent.
 • El jugador que faci la reserva serà la persona que abonarà l’import total de la pista.
 • Un cop transcorregut el temps de joc, els jugadors hauran d’abandonar la pista i tancar les portes.
 • El temps màxim de reserva de pista serà d’una hora i mitja consecutiva i no es podran fer canvis de pista un cop assignades.
 • Dins de les pistes només es permetrà l’entrada estricta de les persones usuàries de la reserva.
 • Abans d’accedir a les pistes, les persones usuàries hauran d’eliminar tot tipus de restes de terra, fang o de qualsevol altre tipus que puguin dur al calçat. Igualment, en sortir de la pista, no deixaran abandonat cap tipus d’utensili, ampolles, pots, bosses, etc.
 • L’Ajuntament de Castellví de la Marca no es farà responsable d’aquells objectes oblidats dins de les pistes, ni tampoc de les pilotes que hagin pogut caure fora de la zona de joc.
 • Si la persona usuària observa alguna anomalia o desperfecte a les instal·lacions, ho haurà de notificar a l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
 • Dins de les pistes, resta totalment prohibit fumar ni introduir cap tipus d’aliment, ni cap objecte extern a la pràctica del pàdel. Es podrà introduir aigua i begudes refrescants (no alcohòliques i amb envasos no de vidre).
 • En cas de necessitat, l’Ajuntament de Castellví de la Marca podrà reservar, o suspendre, la utilització de les instal·lacions per a la celebració de qualsevol esdeveniment esportiu d’interès municipal, així com també per a tasques de manteniment.
 • Totes les persones usuàries han de tenir cura del bon ús de les instal·lacions.
 • L’Ajuntament de Castellví de la Marca pot decidir el tancament de la instal·lació quan, per raons climatològiques, d’ordre interior o seguretat, consideri que es pugui veure afectada la integritat de les persones o produir-se danys a les instal·lacions.
 • L’horari per fer servir aquestes instal·lacions estarà sempre condicionat a l’horari indicat a l'hora de fer la reserva. 
 • La reserva i la utilització de les instal·lacions suposa l’acceptació d’aquestes normes generals.

 

RESPONSABILITATS

 • L’Ajuntament no es farà responsable dels possibles accidents i/o lesions que es produeixin per l’ús de les instal·lacions, tant per part dels esportistes com del públic en general.
 • L’Ajuntament no es farà responsable de la possible subtracció o pèrdua d’objectes de valor que puguin sofrir les persones usuàries a l’interior de les instal·lacions.
 • Les persones usuàries són responsables dels danys que, per la seva negligència, puguin sofrir les instal·lacions i/o el material esportiu o d’altra classe que pertany a aquestes, i resten obligades a abonar els danys ocasionats, sota aplicació per part de l’Ajuntament de la normativa sancionadora legal que correspongui.

Darrera actualització: 4.09.2023 | 13:43