Piscina Municipal de Castellví de la Marca

Dimarts, 8 d’abril de 2014
Piscina Municipal de Castellví de la Marca PLEC DE CLAUSULES QUE HA DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL

“ SERVEI DE LA PISCINA MUNICIPAL DE CASTELLVI DE LA MARCA PER LA TEMPORADA D’ESTIU 2014”

1.-OBJECTE DEL CONTRACTE

Constitueix l’objecte del present contracte de serveis de la piscina municipal de Castellví de la Marca durant la temporada d’estiu 2014, situada al C/de l’Esport, 3 de la Múnia. En concret la prestació del servei inclou:

1. Realització de tasques relatives a la posada en funcionament i manteniment de:
1. la piscina i vestidors annexes (neteja de l’interior del vas de la piscina, vestidors, accessos , i l’entorn de la mateixa)
2. treballs de jardineria en gespa i arbrat.
3. comprovació de nivells, renovació i control de l’aigua, etc. Seran a càrrec de l’adjudicatari els productes químics i de neteja (material de neteja i desinfecció dels vestidors, àcid, alguicida, reactius, clor , etc.)

2. Servei de monitoratge dels cursos

3. Venda i control d’entrades, i abonaments. Caldrà tenir un registre de la venda diària d’entrades i un registre dels abonaments.

4. Vigilància de les instal•lacions.

5. Servei de socorrista legalment exigible segons la cabuda del vas de la piscina.

6. Gestió del bar .

7. Obrir el recinte amb el personal legalment exigible (socorrista, controlador, etc,) excepcionalment els vespres dels dijous entre el 26 de juny i el 17 d’agost (ambdós inclosos) , de les 22:00 h. a la 01:00 h. per tal que el Servei Local de Joventut realitzi les accions programades de “OCI NOCTURN”.


2.- PREU DEL CONTRACTE

El preu del present contracte ascendeix a la totalitat de la recaptació en concepte d’entrades, abonaments i cursets de natació durant la temporada d’estiu 2014, i segons els preus vigents en la corresponent ordenança municipal. També inclou el possible benefici obtingut pel servei de bar.

Els treballs previs i complementaris de posada en funcionament del servei de la piscina no representaran cap cost afegit al preu de contracte. Tampoc comportarà cap cost afegit els 7 dijous d’obertura de la piscina durant l’anomenat “OCI NOCTURN”.


3.- DURADA DEL CONTRACTE.

Aquest contracte s’estén des del 19 de maig de 2014 al 14 de setembre de 2014.

La durada del servei (piscina oberta) s’estendrà des del 19 de juny al 7 de setembre d’enguany, ambdós inclosos.

L’horari establert de forma general per a la piscina municipal serà des de les 11 del matí fins a les 19,30 hores del vespre, tots els dies de la setmana fins al 17 d’agost , i fins a les 19 hores a partir del 18 d’agost excepte els caps de setmana i festius en que l’horari s’ampliarà fins a les 19.30 hores.

Els cursos i altres feines s’hauran de realitzar si s’escau, fora d’aquest horari general i serà realitzat pel personal de l’empresa adjudicatària segons les necessitats del servei.

Per la resta de període l’horari serà a conveniència del adjudicatari sempre i quan el manteniment de les instal•lacions sigui correcte, i els treballs de jardineria estipulats s’ajustin a les necessitats de conservació dels espais i jardins esmentats.


4.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI.

a) El contractista percebrà la totalitat dels ingressos detallats al punt 2 d’aquest contracte.

b) El contractista presentarà a final de temporada un balanç detallat d’ingressos i despeses.

c) El personal de l’empesa adjudicatària que hagi de realitzar les feines de monitor de cursos i feines de salvament , haurà de tenir la titulació suficient per poder exercici les funcions de salvament en piscines públiques municipals, d’acord amb les característiques de la instal•lació municipal. Al començament del servei serà presentada davant l’Ajuntament la documentació suficient per acreditar aquests extrems.

d) En tot moment haurà d’haver-hi al recinte de la piscina el nombre de persones suficient que s’han de fer càrrec del salvament , segons està estipulat pels litres d’aigua de la piscina.

5.-GARANTIA

Donat que el contracte no estipula una contraprestació econòmica fixa, sinó que es a risc i ventura de l’adjudicatari segons els ingressos que obtingui , es dispensa al mateix de dipositar la garantia del 4% .

6.- CAPACITAT PER CONTRACTAR

No s’exigeix la classificació empresarial per no trobar-se en un supòsit d’exigència però el contractista haurà d’acreditar els següents extrems:

1. Tenir en plantilla monitor amb titulació actualitzada i suficient per poder exercir les funcions de salvament en piscines públiques municipals , d’acord amb les característiques de la instal•lació.

2. Disposar de personal especialitzat en tasques de jardineria i neteja de vestidors

3. Disposar de pòlissa d’assegurança per cobrir els danys a tercers pel funcionament del servei.

7.-DOCUMENTACIÓ QUE APORTARÀ EL CONTRACTISTA:

1. Justificació de trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social o de tenir concedida moratòria.
2. Declaració expressa i responsable que la empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries d’acord amb el que disposa el RD 1462/85 , de 3 de juliol . Aquest extrem l’haurà
d’acreditar documentalment el contractista abans de la formalització del contracte.
3. Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d’incompatibilitat o incapacitat general o especifica prevista en l’article 20 de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i altres disposicions que siguin d’aplicació.

8.- CLÀUSULA PENAL

En cas que el servei no sigui prestat efectivament o que ho sigui amb notòria deficiència , el concessionari podrà ser penalitzat fins a 150,25 euros per cada dia d’incompliment.

Les penalitzacions en notificaran a l’interessat , amb audiència amb expressió dels fets , el contractista tindrà un termini no inferior a 10 dies per contestar o presentar les proves que consideri oportunes, i , en cas que aquestes no siguin admeses , l’Alcaldia –Presidència proposarà la penalització a realitzar.

9.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

El contracte s’extingirà per qualsevol de les causes previstes en la legislació de contractes de les Administracions Públiques.

En particular s’extingirà pel transcurs del termini del present contracte sense necessitat de prèvia denúncia .

També podrà l’Ajuntament extingir el contracte desprès de dues penalitzacions per servei deficient o per incompliment molt greu del servei acreditat mitjançant expedient sancionador incoat per part de la Corporació.
Darrera actualització: 23.04.2019 | 10:34