L’Ajuntament de Castellví de la Marca aprova el pressupost del 2021 que aposta per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19

Dimecres, 9 de desembre de 2020

El dijous a les 17.00h va tenir lloc telemàticament un ple extraordinari en el qual es va aprovar el pressupost per a l’exercici 2021. Un pressupost continuista amb les accions de l’equip de govern i que no presenta excessives novetats en relació amb el vigent.

Aquestes són algunes de les línies fonamentals del pressupost:

INGRESSOS

Amb relació als ingressos, cal destacar el recàrrec d’allò que s’anomena “taxa verda” i que es recapta a través de l’IBI per finançar polítiques ambientals. En el proper any, aquesta taxa s’utilitzarà per a finançar la substitució de l’enllumenat a LED tant de l’escola com de la llar d’infants.  

Pel que fa a l’ICIO (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres), es preveu un lleuger increment, ja que s’estima una recaptació superior a la del 2020. En matèria de taxes i preus públics, el pressupost segueix una continuïtat amb les dades de la liquidació del 2019 i l’avançament de la liquidació del 2020. 

Sobre els ingressos de capítol IV, que inclou les transferències, les subvencions i els ajuts, cal comentar els següents punts:

 • Un increment al voltant del 80% de l’aportació del Fons de cooperació local de Catalunya. La Generalitat tindrà una major atenció als municipis durant l’any 2021 i per això aquest augment.
 • La consolidació de la subvenció de la Generalitat per a sufragar les despeses de la llar d’infants municipal.
 • 3 subvencions importants per part de la Diputació de Barcelona com són:
  • El programa d’arranjament d’habitatges que permetrà seguir col·laborant i adaptant aquells habitatges que ho necessitin per tal de promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans o vulnerables.
  • Programa específic de Talent, Treball i Tecnologia. Per part de l’equip de govern es vol dotar d’espais públics adequats per la feina i alhora per poder garantir el treball a distància.
  • Una possible subvenció de plans d’ocupació

Pel que fa al capital, aquelles subvencions que financen inversions reals, per aquest 2020 es comptarà amb gairebé 600.000€ que financin tant la Generalitat com la Diputació. Aquesta xifra s’ha aconseguit gràcies a la recerca i la presentació de projectes per part de l’equip de govern. En concret, 141.000€ aniran destinats a la renovació de la xarxa d’aigua del nucli de les Cases Noves de cal Marques, 428.000€ per finançar la construcció de la 1a fase del nou edifici consistorial i 22.000€ per la millora de camins municipals.

DESPESES

Amb relació al pressupost de despeses, aquest compta amb els resultats dels pressupostos participatius realitzats el passat mes d’octubre-novembre com van ser:

 • L’increment dels plans d’ocupació
 • El disseny d’un nou sistema de recollida de residus. S’ha demanat a la Mancomunitat Penedès-Garraf que redacti un projecte per canviar el sistema de recollida i per analitzar quin és el sistema més idoni pel tipus de municipi.
 • El canvi de l’escola i la llar d’infants a enllumenat LED que s’ha comentat anteriorment.
 • Es continuarà amb la desinfecció periòdica de carrers, contenidors, mobiliari urbà i parcs.
 • S’ha creat una partida de 10.000€ per tal de continuar amb les accions de promoció econòmica i d’enoturisme. En aquest sentit, l’ajuntament també s’ha adherit al consorci de promoció turística que permetrà situar, encara més, Castellví de la Marca al mapa turístic del Penedès i estar al costat de les empreses que formen part del consorci.
 • L’ajuntament s’ha adherit al projecte Dinamo del Consell Comarcal de l’Alt Penedès per tal de dotar d’un nou servei d’acompanyament als joves on podran rebre informació i suport en temes d’oci, educació, habitatge, feina o millora d’habilitats, entre altres (11.000€).

Seguint en la part de despeses, una de les apostes de l’equip de govern està en el manteniment i la conservació de l’espai públic. Tanmateix, se segueix apostant pel projecte de l’espai socioeducatiu (18.000€) com a centre obert d’acompanyament als adolescents. Aquestes dues despeses, no són una novetat exclusiva del pressupost per al 2021 sinó que es tracta d’una aposta que l’equip de govern ha anat fent.

També forma part del pressupost de despeses la demolició de la finca dels vins Font, l’increment de les hores del servei d’atenció al domicili (tot i no resultar una de les opcions més votades al procés participatiu, l’equip de govern ha decidit apostar per aquesta acció) i seguir apostant per l’Escola Esportiva Municipal i per millorar la imposició a les persones amb menys recursos.

Inversions que contempla el pressupost

De cara al proper 2021, el pressupost contempla realitzar les següents inversions:

 • Renovació de la xarxa d’aigua del nucli de les Cases Noves de cal Marques: 198.000€
 • Compra de mobiliari: 6.000€
 • Equips de processament d’informació: 3.000€
 • Nova casa consistorial: 428.000€ (finançats íntegrament per la subvenció esmentada a l’apartat d’ingressos)
 • Millora de camins municipals: 22.000€
 • Intervencions patrimonials i arqueològiques (principalment a la zona de Can Pascol): 10.000€
 • Creació d’una zona verda i equipament a la zona de la finca dels vins Font: 50.000€
 • Compra d’una deixalleria mòbil: 8.800€
 • Adquisició de desfibril·ladors: 6.000€
 • Desplegament de la xarxa de telecomunicacions: 10.000€
 • Reforma als dos cementiris municipals per tal de construir-hi columbaris, nínxols per a posar-hi urnes: 20.000€

El pressupost per a l’exercici 2021 va ser aprovat amb 5 vots a favor del grup de Junts per Castellví de la Marca i les 2 abstencions del grup d’Esquerra.

Darrera actualització: 26.01.2021 | 11:55