La Comissió Especial de Comptes inicia els tràmits per aprovar el Compte General del 2020

Dimarts, 10 d'agost de 2021 a les 00:00

La Comissió Especial de Comptes es celebrarà el proper dia 2 de setembre de 2021 per tal d’iniciar els tràmits d’examen i aprovació dels comptes generals de la corporació corresponents a l’exercici 2020, juntament amb els justificants i antecedents. Els comptes generals i la documentació complementària restaran a disposició de qualsevol persona interessada, perquè els pugui examinar i consultar, com a mínim, 15 dies abans de la primera reunió (article 101.3 del TRLMRLC). 

D’acord amb els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, articles del 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de 58 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la LMRLC (TRLMELC) i altres disposicions concordants, els estatals i comptes de l’entitat local seran rendits pel president de la Corporació abans del dia 15 de maig de l’exercici següent a què correspongui.

La sessió serà retransmesa en directe a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Castellví de la Marca

Darrera actualització: 11.08.2021 | 08:41