El Ple de l’Ajuntament aprova l’expedient de modificació de les ordenances fiscals per al 2021

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 00:00

Un dels punts de l’ordre del dia del Ple del passat dijous 22 d’octubre era l’aprovació de modificació d’algunes de les ordenances fiscals per l’any vinent. Pel proper exercici, es veuen modificades 6 ordenances fiscals: l’impost sobre béns immobles, l’impost d’activitats econòmiques, l'impost sobre construccions i obres, la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol, la taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries i, la taxa per la prestació de serveis especials en establiments municipals. 

El primer canvi significatiu és la introducció d’una bonificació del 25% de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost d’activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions i obres (ICIO) en tots els casos en els quals els subjectes passius (en el cas de l’IBI que tinguin la condició d’habitatge) s’hagin instal·lat o s’instal·lin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, per autoconsum. El benefici fiscal s’aplicarà sempre que les activitats i/o construccions no estiguin obligades per qualsevol norma vigent a la realització d’una instal·lació amb energia solar fotovoltaica. Aquesta bonificació serà d’aplicació durant els 3 períodes impositius posteriors a aquell en què es realitzi la instal·lació, i en el cas de l’ICIO en el moment del seu pagament. Amb aquesta bonificació, l’equip de govern vol apostar pel foment de l’energia verda i l’aprofitament energètic. 

Amb relació a l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques a més a més de la bonificació anterior, s’afegeix també un apartat per donar suport a les empreses del municipi per la situació complicada que estan vivint i els està tocant afrontar. En concret, regula que tots els subjectes passius que la mitjana del seu resultat econòmic, entès com la compte de pèrdues i guanys, durant els últims 5 anys doni resultat zero o negatiu, podran gaudir d’una bonificació del 25% de l’impost durant 3 anys. 

Pel que fa a l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions i obres (ICIO), augmenta el tipus de gravamen fins al 4%. Cal recordar que des de l’any passat l’ordenança preveu una bonificació del 50% pels joves del municipi de fins a 35 anys que construeixin o rehabilitin un habitatge. 

Una altra de les ordenances que s’ha vist modificada és la de la Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol (núm. 26). Els canvis i incorporacions fan referència a la quota tributària. D’una banda, la taxa de despeses d’incorporació s’haurà de pagar tota al mes de setembre (mes d’inici de la matriculació) encara que els nens i nenes s’incorporin més tard per tal de mantenir la reserva de plaça fins a un màxim de 4 mesos improrrogables. En el cas que hi hagi llista d’espera, no es formalitzarà cap tipus de reserva. En cap cas es procedirà al retorn de la taxa de despeses d’incorporació, ni es farà cap deducció per qualsevol motiu. D’altra banda, la quota per assistència sempre es liquidarà en períodes mensuals íntegres. Un altre dels punts amb relació al servei de l’escola bressol és la incorporació dels infants, que es farà en els mesos de setembre a octubre de cada curs. De forma excepcional, i sempre que no hi hagi llista d’espera, es podrà valorar la incorporació en altres moments del curs escolar.

La Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries s’ha vist incrementada pel que fa a la recollida domèstica. Aquest augment és degut a l’increment de quotes de la Mancomunitat derivada de l’increment del cànon d’entrada a l’abocador. En el cas de la recollida comercial i industrial, no veuen augmentades les taxes i a més a més s’incorpora una bonificació pels casos en què disposin de gestor de residus i per l’ús de la deixalleria.  

Per últim, l’ordenança fiscal núm. 34 incorpora modificacions amb l’objectiu de generalitzar les quotes per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals. Així doncs, les quotes de les activitats queden distribuïdes segons si són activitats esportives o de lleure, activitats per la gent gran i activitats culturals i segons l’horari de realització per setmana. A més a més, s’afegeix un punt per donar preferència a les persones empadronades al municipi a l’hora d’elaborar els llistats d’admesos. 

La modificació de les ordenances fiscals va ser aprovada per 7 vots favorables (Junts per Castellví) i 2 abstencions del grup municipal d’ERC. 

Darrera actualització: 26.10.2020 | 14:21