Bar i servei de neteja del camp de futbol de la Múnia (anual)

Dimarts, 8 d’abril de 2014
Bar i servei de neteja del camp de futbol de la Múnia (anual) PLEC DE CONDICIONS QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ DE LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I LA PRESTACIO DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL DE LA MÚNIA PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

Primera.- Objecte del contracte

La concessió patrimonial de la utilització i explotació del bar i la prestació del servei de neteja de les instal.lacions del Camp de Futbol de la Múnia.

Segona.- Forma de selecció dels contractistes i règim jurídic del contracte

En l'adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, com també en el seu règim jurídic, s'atendrà al que disposen la Llei 33/2003, de 3 de novembre de del patrimoni de les administracions públiques, la Llei de contractes del sector públic 30/2007, de 30 d'octubre, la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la refosa de la LLei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Text Refós de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 i aquest Plec de Condicions econòmic-administratives i d'explotació. Supletòriament, la resta de normes del Dret Administratiu i, en defecte d'aquest últim, les normes del Dret privat, en tot allò en què hi siguin aplicables.

Tercera.- Duració de la concessió

El termini de duració serà d'un any, a comptar des del dia de la signatura del contracte. Aquest termini quedarà renovat automàticament pel període d'un any i així successivament com a quatre anys, sempre i quan qualsevulla d'ambdues parts no manifestin el contrari, realitzen el corresponent preavís amb una antelació mínima de dos mesos a la data de finalització del contracte.

Quarta.- Criteris d'adjudicació

a) L'adjudicació podrà ser atorgada a la proposta que, complint les condicions del Plec, sigui més avantatjosa, segons judici de la Corporació, i atenent a les referències acreditades i conegudes dels licitants.

Cinquena.- Obligacions del concessionari

1.- Sens perjudici del que estableix l'article 61 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, seran condicions generals de la concessió les següents.:

a) L'atorgament de l'ús privatiu salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers.

b) El concessionari s'obliga a conservar les instal•lacions, mobiliari i demés aparells, propietat de l'Ajuntament, en perfecte estat de manteniment, neteja i higiene.

c) L'ús directe i personal de les instal•lacions pel concessionari i, com a molt, pels seus empleats.

d) La cura de les instal•lacions, mobiliari i demés aparells, propietat de l'Ajuntament, anirà a càrrec del concessionari (conservació, neteja, etc.)

e) Completar les instal•lacions del bar amb la maquinària, mobiliari i estris que consideri més adequat.

f) L'obligació del concessionari de revisar que no hi hagi a l’edifici persones no autoritzades i tancar llums, i portes i connectar l’alarma general, en cas que sigui l’últim en abandonar l’immoble quan sigui l’hora de tancar el bar.

g) L'obligació del concessionari d'abandonar, recollir totes les seves pertinences, i deixar lliure a disposició de l'Ajuntament, acabat el termini de durada, el lloc de la concessió, i de reconèixer expressament la potestat municipal per acordar i executar per ella el llançament.

h) El concessionari no tindrà dret en cap cas, a reclamar a l'Ajuntament les despeses que se li hagin produït per prestar el servei, ni tampoc per rescissió o acabament del termini de durada del contracta, donat que són totalment al seu càrrec (Despeses per compra de vaixelles, mobiliari, aparells, reparacions, etc.).

i) L'obligació del concessionari de respondre dels danys i perjudicis que pugui causar als interessos municipals, El concessionari també respondrà dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers.

j) La concessió solament tindrà efecte entre la Corporació Municipal i el titular d'aquesta, però no alterarà les situacions jurídiques privades entre el concessionari i tercers, ni podrà ser invocada per l'execució o disminució de la responsabilitat en què hagin estat inclosos els titulars de la concessió.

k) El concessionari haurà de prestar el servei ininterrompudament durant el termini de duració de la concessió. El bar es mantindrà obert com a mínim els dies de disputa de partits de futbol. L’horari màxim de tancament s’estableix en 30 minuts desprès d’acabar l’últim partit del dia. L'Ajuntament podrà fixar canvis d'aquest horari quan les circumstàncies ho justifiquin, comunicant-ho amb un mínim de dos dies d’antelació a l'adjudicatari.

l) El concessionari tindrà dret a percebre una compensació per la neteja de les instal•lacions, xifrada en 4400 € anuals repartits en 11 mensualitats de 400 € cadascuna.

m) Els reglaments i les ordenances municipals, incloses les de caràcter tributari, vincularan tant l'Ajuntament com el concessionari. Aquest últim serà obligat, en particular, a admetre gaudir del servei a tota persona que compleixi els requisits que es disposen reglamentàriament, i sense necessitat de consumir, donat el caràcter eminentment social del bar que ha de mantenir l'equilibri entre la justa persecució d'interessos econòmics per part del concessionari i el servei als veïns del municipi.

n) El concessionari serà obligat a prestar el servei amb diligència, inclosa la correcta atenció als usuaris, i percebrà com a contraprestació als seus serveis i vendes les quantitats que siguin procedents dintre dels límits legalment fixats, i sempre atenent a l'equilibri abans esmentat. Els preus hauran de ser autoritzats per l’ajuntament.

o) L'Ajuntament podrà imposar les sancions per incompliment de la concessió que dintre dels límits legals estableixen els reglaments d'aplicació.

p) Els concessionaris hauran d'estar al corrent en el pagament de les seves obligacions tributàries.

q) Totes les despeses de llum, aigua i calefacció aniran a càrrec de l’Ajuntament.

r) El concessionari només té dret a l'ús i disfrut del recinte destinat al servei de bar, i es compromet a no utilitzar cap altre estança del camp per l'exercici de la seva activitat, sense perjudici de prèvia autorització municipal per la col•locació de taules i cadires a l'exterior del local.

s) El concessionari resta obligat a realitzar la neteja de vestidors i serveis del camp de futbol, així com la zona de tribunes i públic, segons annex I.

t) Estarà prohibida la venda de productes amb closca (pipes, cacauets, festucs...) i no es podran servir begudes alcohòliques durant la celebració de partits .

u) Es faran comprovacions mensuals, sense previ avís, per part del serveis tècnics municipals, sobre les condicions higièniques i de salubritat de l’establiment


2.- Presentació de documents:

Les propostes per prendre part al procediment negociat sense publicitat es presentarà al Registre General de l'Ajuntament, durant els quinze dies naturals següents des de la rebuda de la corresponent invitació.

Sisena.- Drets bàsics del concessionari

El concessionari tindrà els drets reconeguts en l'ordenament jurídic, i en particular:
a) La utilització i explotació del bar.
b) Percebre les retribucions corresponents per a la prestació del servei i vendes respectives.

Setena.- Resolució i caducitat

1.- Seran causes d'extinció de la concessió:

a) Transcórrer el termini establert.
b) La resolució.
c) La caducitat.
d) El desestiment.

2.- La declaració de resolució de la concessió, podrà ser per l'incompliment de qualsevulla de les condicions d'aquest Plec i, en especial, no mantenir les instal•lacions en les degudes condicions de neteja, condicionament i ornament.

3.- Seran causes de caducitat:
a) La mort del concessionari.
b) L'ajornament per més de 15 dies de la data fixada per al començament de la concessió llevat de causes alienes al mateix.
c) La interrupció dintre del termini de duració de la concessió per més de set dies consecutius del funcionament o la destinació anormal de l'ús concedit excepte per causa major degudament justificada.

4.- La resolució i la caducitat produiran el cessament automàtic de la concessió i no donaran dret al seu titular a reclamar indemnització per danys i perjudicis.

5.- L'Ajuntament podrà acordar deixar sense efecte la concessió abans del temps establert, si ho justifiquen les circumstàncies esdevingudes d'ordre o d’interès públic, mitjançant la devolució de la part proporcional del millor postor satisfet i rescabalament dels danys, si s'escau.

6.- El desestiment no donarà dret a devolució ni indemnització de cap mena.

Vuitena.- Procediment de selecció

1.- Capacitat per concórrer:

Podran concórrer totes les persones físiques o jurídiques, nacionals i estrangers, que, tenint plena capacitat d'obrar, no es trobin incloses en cap dels casos d'incapacitat previstos a l'article 49 de la Llei 30/2007 (LCSP) i no cobrin cap pensió per jubilació o invalidés.

En el cas que no hi hagués cap oferta acceptable per l'Ajuntament, aquest podrà discrecionalment declarar desert el procediment convocat.

2.- Adjudicació:

La realitzarà el Ple de la Corporació a proposta de la Regidoria d’Esports.

Desena.- Reversió de l'obra.

En la finalització del termini de la concessió revertiran a l'Ajuntament les obres i instal•lacions fixes del local.
A N N E X 1
==================


Neteja de vestidors jugadors

- Desprès de cada entrenament, partit o utilització.

Neteja de vestidors àrbitre

- Desprès de cada utilització.

Neteja WC públic

- Desprès de cada obertura (dies de partits).

Neteja de zona de tribunes i voltants

- Mínim un cop per setmana; inclou buida les papereres.
- Prohibit vendre productes de closca (pipes, cacauets o similars)


PROPOSTA PER OPTAR A LA CONCESSIÓ DE LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR I LA PRESTACIO DEL SERVEI DE NETEJA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL DE LA MÚNIA.NOM :
DNI_________________________TELEFON___________________________
DOMICILI________________________POBLACIO_____________________

□ Actuant en nom propi
□ Actuant en representació de _________________________________


EXPOSA:

Que es coneixedor del Plec de Clàusules i condicions que han de regir l’adjudicació per procediment negociat del servei de bar i neteja del camp de futbol de la Múnia, i està interessat en poder dur-lo a terme.

Que ofereix fer el servei de neteja en les condicions indicades pel preu de :

□ 4400 € anuals (11 mensualitats x 400 €)
□ _____________________________________

Que la meva situació laboral actual es _____________________________

Altres aspectes a tenir en compte respecte a la realització del treball_______________________ __________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Respecte a les condicions del plec de clàusules_________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________


Per tot això DEMANA:

Que sigui valorada la seva proposta i se li adjudiqui el servei.

Castellví de la Marca, _______________________________

Signat:
Darrera actualització: 23.04.2019 | 10:34