Al·legacions al PDU de l'àrea d'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies

Dimarts, 17 de setembre de 2019 a les 00:00

Aquests són els suggeriments presentats per l'Ajuntament de Castellví de la Marca al PDU d'activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies. 

Per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 29 de juny de 2018, es va acordar la formulació del Pla director urbanístic esmentat a l’assumpte. La Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori ha procedit a la redacció del document d’objectius i propòsits generals, el document inicial estratègic i l’estudi d’inundabilitat.

A continuació us deixem la llista amb les consideracions i suggeriments en relació al Pla director urbanístic de l’activitats econòmica Sant Marçal – Cal Vies que ha presentat el nostre ajuntament. Aquestes s'han pogut realitzar gràcies a les aportacions recollides durant l'audiència pública realitzada fa uns dies. Són les següents:  

1. Preservació dels habitatges existents. Els habitatges existents s’han de mantenir i els seus residents han de poder conviure amb el sector d’activitat econòmica. A més, han de tenir la possibilitat de connexió a les instal∙lacions del futur sector (aigua, clavegueram, gas, telecomunicacions, etc.). Cal destacar el valor patrimonial d’aquests habitatges. Habitages actuals a l’àmbit del PDU de Castellví de la Marca.

2. Exclusió del sòl no urbanitzable del PDU. Per evitar un futur creixement de la zona de desenvolupament d’activitat econòmica, el sòl classificat de no urbanitzable que forma part de l’àmbit del PDU s’ha d’excloure d’aquest Pla director.

3. Pla d’etapes del sector. Per tal de garantir un desenvolupament coherent del sector, s’estableix una programació en 3 fases (polígons). El 1r polígon, corresponent a la 1a fase, es localitza a l’entorn de l’àmbit de la FEMSA. La resta de polígons només es podran desenvolupar si el 1r polígon està completament urbanitzat.    El 3r polígon, corresponent a la 3a fase, confronta amb la carretera BV‐2176. Es proposa també, en la part est del sector (l’àmbit de l’Alcoholera Catalana SA), una classificació de sòl no urbanitzable i un canvi de qualificació de zona de desenvolupament d’activitat econòmica a sòl de protecció especial de la vinya ‐dins de l’àmbit del PDU‐. 

4. Zona verda. Per tal de minorar l’impacte visual, cal ampliar a 100 m la franja verda que envolta la zona de desenvolupament d’activitat econòmica del sector. 

5. Parcel∙les petites, limitació d’alçades, volumetries i ús a l’entorn de la BV‐2176. El POUM de Castellet i la Gornal, aprovat definitivament per la CTUB el 15 de desembre de 2004, classifica com a sòl urbanitzable delimitat industrial els terrenys situats entre l’àmbit de la FEMSA i l’Alcoholera Catalana SA. Posteriorment, el Pla director territorial de l’Alt Penedès (PDTAP), aprovat pel Govern de Catalunya el 16 de setembre de 2008, estableix la formulació del Pla director urbanístic de l’eix central del Penedès, que abasta tot l’eix de l’AP‐7 des de Gelida fins a Castellet i la Gornal. Dins d’aquest, el PDTAP localitza un àrea d’activitat econòmica mancomunada a l’eix central, a l’espai definit per l’autopista AP‐7 i la N‐340, dins dels municipis de Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca. 

El POUM de l’Arboç, aprovat definitivament per la CTUT el 25 de juny de 2009, classifica una part dels terrenys de l’àmbit del PDU situats al terme municipal de l’Arboç de sòl urbanitzable delimitat industrial. Es tracta d’una porció de terreny que pertany a la província de Tarragona.

L’any 2008, Castellví de la Marca inicia la redacció del POUM. El planejament anterior  ‐la revisió del PGO, aprovada definitivament per la CTUB en sessió de 20 de febrer de 1985‐ delimitava el sector industrial SUb II proper a la Múnia, per al que es preveien parcel∙les petites. El Consell de Participació, integrat per moltes entitats del municipi que participaven en la redacció del POUM, va decidir per unanimitat que s’havia de desclassificar aquest sector de desenvolupament industrial proper a la Múnia i classificar‐lo en l’àrea d’activitat econòmica mancomunada. El POUM de Castellví de la Marca s’aprova definitivament per la CTUB l’11 de desembre de 2013.

Així doncs, es demana que en la part del municipi de Castellví de la Marca que forma part del PDU ‐i també en la resta de l’àrea que confronta amb la carretera BV‐2176‐ els paràmetres normatius referents a la parcel∙lació, edificació i ús de la zona de desenvolupament d’activitat econòmica estableixin parcel∙les petites i limitin les alçades, volumetries i ús de les futures edificacions. A la resta del sector també s’haurien d’ajustar les superfícies, alçades i usos de la zona de desenvolupament d’activitat econòmica.

6. Possibilitat de creixement de l’actual producció vitivinícola. En el terme de Castellví de la Marca, cal reservar sòl a la part est, per tal que l’actual activitat de producció vitivinícola tingui possibilitat de creixement futur.

7. Carril bici. La bicicleta és adequada per a distàncies inferiors a 8 Km, distància en la que pot substituir el vehicle privat. És un mitjà compacte, relativament accessible, sa i ecològic. Així doncs, cal afavorir els desplaçaments a peu i en bicicleta des de les Casetes del Pujol (nucli urbà de Castellví de la Marca) fins a la Ràpita (nucli urbà de Santa Margarida i els Monjos). Actualment es disposa d’un itinerari de vianants entre la Múnia i les Casetes del Pujol, i d’un carril bici i de vianants entre la Ràpita i els Monjos (nucli urbà de Santa Margarida i els Monjos). 

8. Conveni dels tres municipis afectats. Els tres municipis afectats pel PDU han de redactar un conveni per a la gestió del sector segons un acord de repartiment de costos i de beneficis en funció de criteris de proximitat del futur sector als nuclis de població i no de la superfície de cada municipi en el sector.

9. Compensació de l’Incasòl. Cal que l’Incasòl compensi a l’Ajuntament de Castellví de la Marca pel 15% de l’aprofitament mig, amb l’execució de la xarxa de distribució en alta de l’empresa Aigües Ter Llobregat fins al dipòsit de la Múnia situat a Cal Biel Rius.

10. Encaix del PDU en el Pla Territorial parcial del Penedès. L’Aprovació del PDU ha d’encaixar en el debat i aprovació del Pla Territorial parcial del Penedès.

Us recordem que teniu fins el 30 de setembre per participar en aquest primer tret de sortida de la redacció del PDU a través del qüestionari de la Generalitat que trobareu aquí. L'Ajuntament de Castellví de la Marca té l'objectiu de ser present en els grups de treball i vetllar per canviar les coses que no ens agraden, per la sostenibilitat i per minorar l'impacte de l'actuació. Així com el compromís en fer audiències públiques entre el veïnat per explicar els avenços dels treballs i de la negociació per poder recollir i traslladar les seves propostes. 

Darrera actualització: 17.09.2019 | 12:25