Ajuts per al pagament del lloguer

Divendres, 28 d'abril de 2023 a les 00:00

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya convoca subvencions per al pagament del lloguer o cessió d'ús d'habitatges o habitacions. Fins al 12 de maig de 2023 hi ha dues convocatòries obertes: una per a persones entre 36 i 64 anys i una altra per a persones de 65 anys o més. 

Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els següents requisits: 

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir 65 anys o més el dia 22 de març de 2023 o bé tenir 36 anys o més el dia 22 de març de 2023 (data de publicació de la convocatòria dels ajuts). 
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d'ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 23.725,79 euros (2,977736 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme. 
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o cessió d'ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als imports següents: 
  • Quan es tracti d'habitatge: 650 euros
  • Quan es tracti d'habitació: 350 euros
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu per cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, rebut emès per l’administrador de la finca, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud. 
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.. 
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució).

Documentació a aportar:

 • Llibre de família, si s'escau 
 • El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent. En el supòsit que el lloguer de l'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment de l'arrendador. 
   • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
   • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 • Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2023 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 • Imprès normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma. 
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder ser subjecte del Pla de protecció internacional a Catalunya, segons l'Acord de Govern de 28 de gener de 2014. 

Com tramitar-ho?

 1. Per Internet - les persones que ho necessitin poden sol·licitar el suport del personal del Servei d'Habitatge del Consell Comarcal (Tel. 93 890 00 00 ext. 464 i 465). 
 2. Presencialment - De forma excepcional, les subvencions es podran tramitar de manera presencial a la seu del Consell Comarcal. Per a la tramitació presencial, caldrà demanar cita prèvia a través de la web del Consell Comarcal o trucar al telèfon del Servei d’Habitatge.

 

Darrera actualització: 28.04.2023 | 13:05