PRÒRROGA DEL PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DE L'IVTM I ALTRES CÀRRECS

Divendres, 12 de maig de 2017 a les 00:00
PRÒRROGA DEL PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DE L'IVTM I ALTRES CÀRRECS

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona porta a terme les actuacions recaptatòries referents a l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) i a altres conceptes per acord de delegació del vostre Ajuntament i la posterior acceptació del Ple de la Diputació de Barcelona. Aquestes actuacions comprenen, entre d'altres, l'elaboració i emissió dels corresponents documents cobratoris per tal que els obligats tributaris efectuïn el seu pagament dintre del termini establert en el calendari fiscal aprovat anualment pel Ple de l'Ajuntament.

El període voluntari de pagament de l'IVTM de l'exercici 2017 finalitzava el passat 3 de maig.  Arran d'un increment notable de trucades i d'atenció presencial a les oficines de l'ORGT, s'ha detectat un problema en el repartiment dels avisos de pagament dels rebuts no domiciliats d'aquest exercici, fet  que  ha motivat  que un alt número de  contribuents no disposessin del document cobratori que li permetés  efectuar el pagament a través de les entitats financeres col·laboradores.


A aquesta circumstància s’han d’afegir els  problemes tècnics patits pel sistema informàtic de cobrament,  que va provocar la interrupció del servei de l’aplicatiu informàtic de l’Organisme que permet efectuar aquest  cobrament a través dels mitjans establerts els dos últims dies del període voluntari de pagament, inclòs el web del propi ORGT.


Conseqüentment, aquest cúmul de circumstàncies adverses, totalment inesperades i imprevisibles,  han impedit que un número important de contribuents no hagin pogut efectuar  el pagament dels seus deutes, principalment pel concepte de Impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercici 2017, dins del termini de pagament en voluntària fixat al corresponent calendari fiscal, per causes totalment alienes a la seva voluntat.

La Circular de Gerència 3/2011, de criteris generals d'actuació en la gestió tributària, estableix en l'apartat segon: "Les pròrrogues dels períodes de pagament en voluntària dels deutes de venciment periòdic tan sols es podran acordar quan circumstàncies excepcionals així ho justifiquin, prèvia comunicació al Servei d'Organització i Inspecció de Serveis. Un cop autoritzada la pròrroga es comunicarà al departament que gestiona el tribut afectat, així com al departament de Finances de l'ORGT, per tal que es posi en coneixement de les entitats bancàries col·laborades.

Vistos els Informes emesos pel Cap del Negociat del Centre d'Informació Tributària i pel Cap del Servei d'Atenció Telemàtica i Gestió de la Qualitat de l'ORGT on queda acreditada aquesta situació excepcional i amb la finalitat que aquest fet no perjudiqui als contribuents afectats, la Gerència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha dictat un decret en data 3 de maig de 2017 mitjançant el qual resol aprovar la pròrroga del termini de cobrament en voluntària dels càrrecs gestionats per aquest Organisme que s'indiquen en l'annex fins el proper 17 de maig de 2017.

Darrera actualització: 23.04.2019 | 10:34