Comunicació d'obres excloses de llicència

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:

- No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 
- No suposi muntatge de bastides.

- No afecti l'estructura de l'edifici.

- No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.

- No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.

- En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general

Qui pot sol·licitar-ho:

El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari)

Cal aportar:

  • Descripció i justificació de les obres a realitzar
  • Identificació amb precisió de la finca afectada per les obres
  • Valoració econòmica de les obres per part de qui realitzi els treballs
  • Documentació gràfica: croquis, plànols, fotografies.. que permetin apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres
  • Document normalitzat d'assumeix de contractista de l'obra
  • Certificat del promotor de les obres en què es deixi constància que és coneixedor de la situació urbanística de l'edifici, terreny o solar a on es pretenen realitzar les obres
  • Full d'assumpció de direcció facultativa

    Quan es necessària la intervenció d'un facultatiu competent, a més de tota la documentació descrita anteriorment, també caldrà presentar un full d'assumpció de direcció facultativa signat per tècnic competent i anirà visat pel corresponent col·legi professional (si es el cas i d'acord a al RD 1000/2010).

Canals de tramitació:

Darrera actualització: 01.06.2022 | 14:51