Tràmits i gestions

 • Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
  Presencialment
  Telemàticament
 • Certificat de pagament d'un tribut municipal
  Presencialment
  Telemàticament

  Duplicat d'un document de pagament que emet l'Ajuntament a instància de la persona interessada.

 • Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis
  Presencialment
  Telemàticament

  És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

 • Comunicació prèvia d'obertura
  Presencialment
  Telemàticament

  Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

 • Declaració responsable d'obertura
  Presencialment
  Telemàticament

  Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

 • Recollida de mobles i trastos vells al carrer
  Presencialment
  Telemàticament

  Sol·licitud de la recollida de mobles i trastos vells al carrer, situats en el domicili de la persona sol·licitant o en una adreça determinada que s'especificarà a la sol·licitud. La recollida s'efectua el segon dijous de cada mes.

 • Instància genèrica
  Presencialment
  Telemàticament

  Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

 • Subvencions a entitats
  Presencialment
  Telemàticament

  Sol·licitud de subvenció per a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la realització d'activitats, programes i projectes.

 • Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)
  Presencialment
  Telemàticament

  És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 • Comunicació prèvia de modificació no substancial d'activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
  Presencialment
  Telemàticament

  És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que procedeix a realitzar-hi una modificació no substancial.

 • Declaració responsable en matèria de salut alimentària
  Presencialment
  Telemàticament

  És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 • Certificat d'antiguitat i legalitat
  Presencialment
  Telemàticament

  Es tracta de la sol·licitud d'elaboració del certificat que justifica l'antiguitat i legalitat d'un immoble, document necessàri en el moment de la venda, per poder-lo inscriure al Registre de la Propietat si no es va fer en finalitzar l'obra.

 • Certificat de compatibilitat urbanística
  Presencialment
  Telemàticament

  Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.

 • Devolució de la fiança per obres
  Presencialment
  Telemàticament

  Devolució de la quantitat, en concepte de garantia davant l'Ajuntament, a què es condiciona l'eficàcia d'una llicència d'obres.

 • Llicència ambiental (Annex II)
  Presencialment
  Telemàticament

  Estan sotmeses al règim de llicència ambiental municipal les activitats ubicades en un mateix centre o en un mateix establiment i que pertanyen a la mateixa persona o empresa titulars, que es relacionen a l’annex II de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), tant per ser implantades com per a tota modificació substancial  que s’hi pretengui realitzar un cop autoritzades.

 • Llicència de primera ocupació
  Presencialment
  Telemàticament

  La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d'habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova construcció.

 • Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
  Presencialment
  Telemàticament

  És l'informe previ en el qual l’Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l’activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent i la disponibilitat i suficiència dels serveis públics municipals per atendre els requeriments de l'activitat.

 • Sol·licitud d'accés a la informació pública
  Presencialment
  Telemàticament

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

 • Modificació de dades al Padró Municipal d'Habitants
  Presencialment
  Telemàticament

  Notificació a l'Ajuntament de la incorrecció de dades que figuren en el padró municipal d'habitants.

 • Canvi de domicili dins el mateix municipi
  Presencialment
  Telemàticament

  Modificació de la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Darrera actualització: 12.05.2017 | 12:44
Darrera actualització: 12.05.2017 | 12:44