Declaració responsable d'obertura

Per a activitats innòcues, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

Quin cost té:

El que estableixi l'ordenança fiscal

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat

  Declaració responsable d'acord amb el model normalitzat, amb el qual declara responsablement de l'inici o modificació de l'activitat:

  Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l’activitat.
  Que es disposa d'un certificat tècnic, signat per un tècnic competent, relatiu al compliment de les condicions tècniques exigibles a l'establiment o activitat, incloses les relatives a la prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
  Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.
  Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  Que les dades consignades a la declaració són certes.
  Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta declaració.
  Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines de l'Ajuntament

Darrera actualització: 04.03.2019 | 11:28