Comunicació prèvia d'obertura

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Quin cost té:

La taxa que estableixi l’ordenança fiscal.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.

Cal aportar:

 • Comunicació prèvia d’obertura

  Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la manifestació explícita següent:

  - Que l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l'exercici de l'activitat.
  - Que l'activitat és compatible amb el planejament urbanístic.
  - Que es disposa de la pòlissa i assegurança de responsabilitat civil o el contracte d'assegurances o altres garanties que cobreixi el risc de l'activitat per les quanties que s'estableixen en la normativa vigent, comprometent-se que estarà en vigor quan s'obri l'establiment i durant la permanència d'aquest.
  - Que en cas d'actuar com a representant legal, s'aporta la documentació acreditativa d'aquesta representació per tramitar aquesta sol•licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
  - Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s'adjunta.
  - Que em comprometo a comunicar formalment a la finestreta única empresarial (a través de l'Ajuntament, l'OGE o el Canal Empresa) els canvis o modificacions que es realitzin a l'activitat i que afectin a les dades consignades en aquesta comunicació.
  - Que em comprometo a no obstaculitzar la funció verificadora que per part de l'Administració pública competent es pugui efectuar.

 • Projecte tècnic signat per un tècnic competent.

  En cas de tractar-se d'un establiment comercial amb una superfície de venda compresa entre 400 i 2.499 m2, o un establiment comercial singular amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, el projecte a més haurà de contenir : a) plànol de situació; b) plànol de la planta de l'establiment en què consti la superfície de venda amb la distribució de l'oferta comercials i c) plànol en què consti la dotació de places d'aparcament mínimes. En el cas que estigui justificada una rebaixa de places d'aparcament, cal disposar de l'informe justificatiu municipal corresponent.

 • Superficie de venda

  En el cas d'establiments comercials amb una superfície de venda compresa entre 400 m2 i 2.499 m2 o d'establiments comercials singulars amb una superfície compresa entre 400 i 4.999 m2, omplir el següent formulari.

 • Certificat del tècnic

  Certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l'activitat, d'acord amb el projecte presentat.

 • Acte de comprovació favorable en matèria en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis

  Acte de comprovació favorable en matèria en cas que l'activitat a desenvolupar estigui considerada de risc important en matèria d'incendis, segons el que preveu la Llei 3/2010 (Més informació a la disposició addicional setena de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.)

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les oficines municipals

Darrera actualització: 04.03.2019 | 11:22