Gestió econòmica - Proveïdors - PMP

DADES LIQUIDACIÓ 2019

Romanent líquid de tresoreria: 750.789,37€

Dades pressupostàries

Resultat pressupostari ajustat: 482.568,34€

Romanents de crèdit d'inversions susceptibles d'incorporació: 54.101,19€ 

Deute per operacions a llarg termini s/ ingressos corrents: 9,14%

Dades d'estabilitat pressupostària

Capacitat / Necessitat de finançament: 376.439,03€

Regla de la Despesa: 8.880,83€

Nivell d'endeutament: 75.324€

Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)

En el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera que inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el sector públic, s’han establert uns indicadors comuns per a totes les administracions públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors. 

Un d'aquests indicadors és el Període mitjà de pagament (PMP) que mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació. És a dir, el PMP defineix els dies que, de mitjana, tarda una empresa a pagar els seus proveïdors. 

A fi de complir la normativa es publica el termini mitjà de pagament als proveïdors de l'Ajuntament de Castellví de la Marca.

Darrera actualització: 17.07.2020 | 14:29
Darrera actualització: 17.07.2020 | 14:29