Provisió per mobilitat funcionarial, mitjançant comissió de serveis, del lloc de treball de tècnic/a de serveis econòmics A2

Forma i Termini de Presentació d'Instàncies

Les sol·licituds ( Annex I ), requerint prendre part en el corresponent procés de provisió temporal del lloc de treball vacant, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases per al lloc de treball que s'opti, es dirigiran al Sr. Alcalde-President d'aquest Ajuntament, i es presentaran en el Registre Electrònic General d'aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, fins el dia 11 de maig de 2022

Els aspirants acompanyaran a la seva sol·licitud els següents documents:

  • DNI vigent.
  • Curriculum vitae, en el qual constin títols acadèmics, anys de servei, llocs de treball exercits en l'Administració, estudis i cursos realitzats, així com altres mèrits que estimin oportuns. Els serveis prestats a l’Administració s’acreditaran mitjançant la certificació del Secretari/ària o de l’òrgan competent en matèria de personal de l’Administració corresponent, en el qual constarà el grup, subgrup, vinculació jurídica i situació administrativa en la què es troba.
  • Altres documents justificatius del curriculum vitae. L’Administració podrà sol·licitar en qualsevol moment la documentació original.
Darrera actualització: 19.05.2022 | 10:53
Darrera actualització: 19.05.2022 | 10:53