Convocatòria per sol·licitar la bonificació de l'IBI i la taxa de brossa per causes econòmiques (exercici 2022)

És voluntat d’aquest Consistori donar suport a les famílies que puguin necessitar ajuts econòmics d’algun tipus. Amb aquest objectiu, es van establir dins les ordenances fiscals diverses bonificacions:

- Bonificació del 50% en la Taxa per Recollida d’Escombraries

- Ajut del 25% en l'Impost sobre Béns Immobles Urbans (IBI)

A més dels jubilats i/o pensionistes, també poden fer la sol·licitud totes aquelles persones que per la seva situació econòmica o laboral puguin complir els següents requisits:

  • Que el/la sol·licitant en sigui el/la titular.
  • Que l'habitatge objecte de la tarifa reduïda sigui primera residència i vivenda habitual del/ de la sol·licitant.
  • Que els ingressos totals del conjunt de persones empadronades a l'habitatge objecte de la tarifa reduïda no superin els següents barems, llevat que part dels mateixos provinguin de pensions no contributives i/o pensions derivades d'una incapacitat total, absoluta o una gran invalidesa, els quals no es comptabilitzaran per a determinar-ne els ingressos:

Famílies d'1 ó 2 membres.................................. 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (20.265.-€)

Famílies de 3 membres...................................... 1,8 vegades el Salari Mínim Interprofessional (24.318.-€)

Famílies de 4 membres...................................... 2,1 vegades el Salari Mínim Interprofessional (28.371.-€)

Famílies de 5 membres...................................... 2,4 vegades el Salari Mínim Interprofessional (32.424.-€)

Famílies de 6 membres...................................... 2,7 vegades el Salari Mínim Interprofessional (36.477.-€)

Famílies de 7 ó més membres............................. 3 vegades el Salari Mínim Interprofessional (40.530.-€)

 

Per poder presentar la sol·licitud, heu d’adjuntar la següent documentació:

- Autorització de consulta de dades a l’Ajuntament de cadascun dels membres empadronats, també menors, davant l’Agència Tributària estatal i catalana, la Seguretat Social, la Direcció General del Cadastre Immobiliari, SOC, SEPE, així com d’altres organismes oficials corresponents als efectes de la citada comprovació. La citada autorització la realitzaran els interessats acceptant la clàusula prevista en el formulari de sol·licitud, que especificarà les dades, l’ens emissor i abast de l’autorització.

- En cas de pensionistes, excepte si aquesta prestació és de jubilació, informe actualitzat de la vida laboral i de cobrament de possibles pensions.

- En cas de l'IBI, la domiciliació bancària del rebut de la vivenda objecte de la sol·licitud de subvenció.

- En cas que no presenteu declaració de la renda i hagueu tingut ingressos durant l'any, haureu d'aportar la documentació que acrediti els ingressos, siguin del tipus que siguin.

 

Si creieu complir aquestes condicions, cal acreditar-ho presentant la instància adjunta amb la següent documentació a l'Ajuntament o bé a través de la instància que trobareu a la web www.castellvidelamarca.cat, abans del dia 28 de febrer de 2022.

 

Salutacions,

Núria Carbó Cañís,

Alcaldessa accidental                                      

Darrera actualització: 04.02.2022 | 12:59