Convocatòria per sol·licitar la bonificació de l'IBI i la taxa de brossa per causes econòmiques (exercici 2020)

Es posa en coneixement de tot el veïnatge del municipi que les Ordenances Municipals contemplen la possibilitat d'una bonificació del 50% en la Taxa per Recollida d'Escombraries, a més de la possibilitat d'obtenir una bonificació del 25% en l'Impost sobre Béns Immobles Urbans ( IBI) que podeu sol.licitar si sou titular dels rebuts i compliu les següents condicions:

  • Que el/la sol·licitant en sigui el/la titular.
  • Que l'habitatge objecte de la tarifa reduïda sigui primera residència i vivenda habitual del/ de la sol·licitant.
  • Que els ingressos totals del conjunt de persones empadronades a l'habitatge objecte de la tarifa reduïda no superin els següents barems, llevat que part dels mateixos provinguin de pensions no contributives i/o pensions derivades d'una incapacitat total, absoluta o una gran invalidesa, els quals no es comptabilitzaran per a determinar-ne els ingressos:

Famílies d'1 ó 2 membres .............. 1,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional (19.950.-€)

Famílies de 3 membres .................. 1,8 vegades el Salari Mínim Interprofessional (23.940.-€)

Famílies de 4 membres .................. 2,1 vegades el Salari Mínim Interprofessional (27.930.-€)

Famílies de 5 membres .................. 2,4 vegades el Salari Mínim Interprofessional (31.920.-€)

Famílies de 6 membres .................. 2,7 vegades el Salari Mínim Interprofessional (35.910.-€)

Famílies de 7 ó més membres .......    3 vegades el Salari Mínim Interprofessional (39.900.-€)

 

En cas de l'IBI, la domiciliació bancària del rebut de la vivenda objecte de la sol·licitud de subvenció.

A més dels jubilats i/o pensionistes, també poden fer la sol·licitud totes aquelles persones que per la seva situació econòmica o laboral puguin complir els anteriors requisits.

Si creieu complir aquestes condicions, cal acreditar-ho presentant la següent documentació, abans del dia 28 de febrer de 2020.

Còpia de les declaracions de la renda - presentades a l'Agència Tributària l'any anterior - per les quals figurin totes les persones empadronades a l'habitatge pel qual es sol·licita la tarifa reduïda. Malgrat el que s'ha exposat, aquesta obligació no serà aplicable a aquelles persones que no tinguin l'obligació de presentar la declaració de la renda, en aquest cas, aquesta circumstància la faran constar en la seva sol·licitud.

Així mateix, a fi efecte d'acreditar, en tots els casos, els ingressos i respecte a les persones que no hagin de presentar la declaració de la renda, però hagin tingut ingressos durant l'any, hauran d'aportar document acreditatiu de l'import d'aquests ingressos.

En tot cas per qualsevol aclariment, podeu adreçar-vos a l'Ajuntament o bé podeu trucar al telèfon 93-891.80.77.

 

L'Alcalde,

Xavier Ramos i Pujol

Darrera actualització: 23.01.2020 | 11:50