Aprovació d'instruments de Planejament i de Gestió Urbanística

En aquest apartat podreu trobar els diferents Plans, projectes i instruments de Planejament Urbanístic i de Gestió Urbanística que l'Ajuntament aprova. 

Avanç de la modificació puntual del POUM de Castellví de la Marca per la regulació de les instal·lacions d'energies renovables en sòl no urbanitzable

El contingut del document d'avanç del Pla General ve regulat en l'article 106.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme (RLU). 

Aquest Avanç ve conformat per la documentació següent:

- Memòria, Annexos i documentació gràfica

- Document Inicial Estratègic

Projecte per a l'execució de la connexió del municipi de Castellví de la Marca a la xarxa de l'ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER INTRODUIR L'ÚS E5 D’UN EQUIPAMENT ESPORTIU MUNICIPAL EN SÒL URBÀ PER UBICAR-HI DUES PISTES DE PÀDEL

Darrera actualització: 12.07.2022 | 12:29
Darrera actualització: 12.07.2022 | 12:29