Contractació responsable de promoció del municipi i comunicació

Data de l'anunci  05-02-19  -  EDICTE

L'Alcaldia, en data 31 de gener de 2019 ha dictat la resolució Núm. 7/2019 la part resolutiva de la qual té el següent contingut:
Primer.- Contractar en règim laboral temporal, amb una jornada de 37:30 hores setmanals amb horari flexible la Sra. F. V. V. pel lloc de treball de “Responsable de promoció del municipi i de comunicació” amb efectes a 1 de febrer de 2019 i per un termini de 3 mesos prorrogables.
Segon.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes i a la pàgina web municipal.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Castellví de la Marca, 31 de gener de 2019

L’ALCALDE
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 05/02/2019 - 08:57h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
08:57  |  05-02-19
  • Recomana el contingut