PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN LLOC DE TREBALL DE RESPONSABLE DE PROMOCIÓ I DE COMUNICACIÓ DEL MUNICIPI.

Data de l'anunci  30-01-19  -  Castellví de la Marca, sent les 13:30 hores del dia 28 de gener de 2019


En compliment de la resolució de l’Alcaldia núm. 71 de 13 de setembre de 2018 es procedeix a constituir el tribunal del procediment selectiu per la contractació temporal d’un/a Responsable de promoció i comunicació del municipi.

Presidència:
Titular : Sr. Jonathan Moreno Molina. tècnic assessor municipal de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

Vocals :
Titular : Sra. Àngels Amela Giner, empleada municipal de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Titular : Sra. Mireia Casany Tugas, empleada municipal de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

Secretaria:
Titular: Cèsar Flecha. Secretari interventor de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

En tant que s’assoleix el quòrum suficient., es constitueix el tribunal.

Es procedeix a iniciar el procediment selectiu als següents aspirants admesos en la resolució de l’Alcaldia de 11/01/2019, l'edicte de la qual ha estat publicat en el tauler d'edictes i electrònic de la pàgina web municipal, i han estat citats mitjançant correu electrònic. Els aspirants, es troben relacionats per les inicials del primer i segon cognom i nom:

E. B, P.
R. C., A.M.
M. F., N.
V. V., F.

Es va atorgar al candidat exclòs M. P., LL. la possibilitat de que aporti títol universitari equivalent al de periodisme a aquest tribunal que s'ha establert com a requisit per a la seva participació en aquest procediment selectiu. El candidat no es persona tot i haver estat citat.

a) Primera fase: Valoració del currículum

Es valora la experiència relacionada amb les funcions a desenvolupar al lloc de treball que és objecte de la convocatòria i de que l'aspirant disposi d'un tercer cicle universitari relacionat amb les funcions a desenvolupar en el lloc de treball convocat.

Les funcions descrites del lloc de treball, publicades en l'anunci de convocatòria i comunicades al SOC són les següents:

A.- Promoció de Castellví de la Marca en els àmbits econòmic i turístic
B.- Crear sinèrgies amb l'empresariat i el petit comerç i restauració local.
C.- Planificar, desenvolupar, executar i avaluar polítiques de promoció de Castellví de la Marca.
D.- Planificar, desenvolupar, executar i avaluar polítiques de comunicació institucional.
E.- Gestió de les xarxes socials de la corporació (Community manager).

A efectes de valoració, s'agrupen les 3 primeres en 1 sola i es determina les que disposen els aspirants admesos en base als currículums rebuts del SOC i presentats a l'Ajuntament:


ASPIRANT

(cognoms i nom)

Experiència.

Currículum relacionat amb funcions

Disposició d'un 3r cicle relacionat amb funcions

A.B.C.
 

D.
 

E.
 

A.B.C. Promoció

D.
Comunicació institucional

E.
Comunity manager

E. B, P.

NO

NO

SI

NO

NO

SI

R. C., A.M

NO

SI

SI

NO

NO

NO

M. F., N.

NO

NO

SI

NO

NO

NO

V. V., F.

SI

SI

SI

NO

NO

SI


Això tot i que en l'apartat E, de la experiència de l'aspirant R. C., A.M mostra experiència en pàgina web, però no en xarxes.

b) Segona fase: Entrevista personal

l’ entrevista personal als aspirants que hagin superat les proves anteriors es farà en català i servirà per determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars, coneixements, aptituds pel lloc de treball i coneixement del municipi i del territori. En concret les preguntes que es formulen son les següents:

A. Referida a la promoció del municipi: La disseminació dels nuclis, població gran als quals s'ha d'arribar, i més jove o activa. Com es podria fer?

B. Referides a la promoció del municipi:
- Com potenciar els llocs d'interès: rutes i masies. Fórmules i estratègies.
- Experiència en xarxes socials (facebook, twitter, instagram...)

C. Referides a la transparència: Funcionament de la plataforma de l'AOC en relació a la transparència.

D. Explicar la organització i funcionament d'un ajuntament. (òrgans municipals, règim de sessions....).
 

Cognoms i Nom de les aspirants

A.

Promoció del Municipi

B.

Xarxes Socials

C.

Comunicació

D.

Organització

F

I

T

Transp.

Comun.

E. B, P.

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

R. C., A.M

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

M. F., N.

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

V. V., F.

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

 

d) Valoració dels aspirants

Per manca d'uns criteris de valoració objectiva dels aspirants, aquesta es realitza establint un ordre de prelació en base a la valoració global del currículum i l'entrevista.

El resultat és el següent, ordenat per ordre decreixent de valoració:

Cognoms i Nom de les aspirants

1a posició

V. V., F.

2a posició

R. C., A.M

3a i 4a posició

M. F., N. i E. B, P.


Es proposa la contractació de V. V., F.

Sent les 14:34 hores s'acaba el procediment de selecció. Acta que s’estén al lloc i data indicats. Dono fe.

Sr. Jonathan Moreno

Sra. Mireia Casany

Sra. Àngels Amela

Cèsar Flecha Sebastian

 

Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d’òrgans col·legiats dependents del President/a de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant d’aquest/a en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

N
Data de publicació oficial: 30/01/2019 - 09:04h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
09:04  |  30-01-19
  • Recomana el contingut