EDICTE: Expedient de modificació de crèdits número 12/2018

Data de l'anunci  10-01-19  -  

ANUNCI

L'expedient de modificació de crèdits número 12/2018 del pressupost vigent de la corporació, s’ha publicat al BOP del dia 03/12/2018, tauler electrònic d’edictes de la pàgina web municipal i tauler d’edictes de la corporació i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L’expedient ha quedat definitivament aprovat en data 27/12/2018. Es fa públic el resum per capítols modificats:

INGRESSOS

Anterior

Modificacions

Definitiu

CAPITOL I

CAPITOL II

CAPITOL III

CAPITOL IV 

CAPITOL V

CAPITOL VI

CAPITOL VII

CAPITOL VIII

CAPITOL IX

753.000,00

11.000,00

337.070,50

484.768,79

3.700,00

0,00

624.459,53

349.945,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870,09

38.545,92

0,00

753.000,00

11.000,00

337.070,50

484.768,79

3.700,00

0,00

625.329,62

388.491,75

0,00

TOTAL

2.563.944,65

39.416,01

2.603.360,66

DESPESES

Anterior

Modificacions

Definitiu

CAPITOL I

CAPITOL II

CAPITOL III

CAPITOL IV

CAPITOL VI

CAPITOL VII

CAPITOL VIII

CAPITOL IX

528.636,01

606.793,75

3.555,17

316.842,01

960.388,50

120.654,90

0,00

27.074,31

0,00

34.200,00

0,00

3.200,00

2.016,01

0,00

0,00

0,00

528.636,01

640.993,75

3.555,17

320.042,01

962.404,51

120.654,90

0,00

27.074,31

TOTAL

2.563.944,65

39.416,01

2.603.360,66

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Castellví de la Marca, 28 de desembre de 2018

L'Alcalde

Signat: Xavier Ramos Pujol

Casi todo el mundo tiene un Cubo de Rubik revuelto y nunca resuelto en casa. Ahora puedes resolverlo con una calculadora en línea aquí.

N
Data de publicació oficial: 10/01/2019 - 11:02h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:02  |  10-01-19
  • Recomana el contingut