EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2019

Data de l'anunci  10-01-19  -  

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de 22 de novembre de 2018, el Pressupost General per a l’exercici 2019, les seves Bases d’execució i la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, i atès que durant el període d'exposició pública publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3/12/2018, tauler d’edictes i tauler de la pàgina web no s'ha presentat cap reclamació, de conformitat amb l’esmentat acord plenari i el que disposa l'article 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es consideren, el referit pressupost i la plantilla, definitivament aprovats.

El que es fa públic en compliment del que disposen l'article 169.3 de l'esmentat text refós i 112.3 de la Llei 7/1985 i concordants, amb el següent resum a nivell de capítols:

 

PRESSUPOST DE L'ENTITAT

 

INGRESSOS

A. OPERACIONS CORRENTS

1.‑ Impostos directes

757.400,00 €

2.‑ Impostos indirectes

36.000,00 €

3.‑ Taxes i altres ingressos

310.550,00 €

4.‑ Transferències corrents

459.343,46 €

5.‑ Ingressos patrimonials

3.700,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL

 

6.‑ Alienació d'inversions reals

0,00 €

7.‑ Transferències de capital

91.240,56 €

8.‑ Actius financers

0,00 €

9.‑ Passius financers

0,00 €

   

TOTAL INGRESSOS

1.658.234,02 €

 

DESPESES

A. OPERACIONS CORRENTS

1.‑ Despeses de personal

501.161,07 €

2.‑ Despeses en béns corrents i de serveis

578.400,00 €

3.‑ Despeses financeres

3.555,17 €

4.‑ Transferències corrents

311.235,95 €

5.‑ Fons de contingència

25.000,00 €

B. OPERACIONS DE CAPITAL

 

6.‑ Inversions reals

211.807,52 €

7.‑ Transferències de capital

105.829,07 €

8.‑ Actius financers

0,00 €

9.‑ Passius financers

27.074,31 €

   

TOTAL DE DESPESES

1.658.234,02 €

En compliment del que disposa l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, es fa pública íntegrament la plantilla de personal d'aquest Ajuntament, aprovada com a document integrant de l'esmentat Pressupost:

Personal Funcionari

Grup

Places

Vacants

 

 1.- Secretari – Interventor

A1

1

0

 

 2.- Administratiu. Administració general

C1

1

1

 

 3.- Auxiliars administratiu. Administració general

C2

1

1

Personal laboral indefinit

Grup

(assim.)

Places

Vacants

 

1.- Personal d’administració general. Tècnic adjunt a secretaria

A2

1

0

 

1.- Personal d’administració general. 1 plaça per amortitzar

C1

3

1

 

2.- Tècnic de grau mitjà en educació (mestres)

A2

2

0

 

4.- Personal d’oficis. Neteja edificis

AP

2

0

Personal laboral temporal

Grup

(assim.)

Places

Vacants

 

1.- Personal d’administració general. Per amortitzar

C1

1

0

 

2.- Auxiliar Llar d’infants

C2

1

0

 

3.- Oficial 3a

C2

1

0

 

4.- Oficial 1a construcció

C2

1

0

 

5.- Participació ciutadana i comunicació (Transparència).

A1

1

0

 

6.- Consultori mèdic local

C2

1

0

Contra l'aprovació definitiva del Pressupost i la plantilla hom podrà interposar directament recurs contenciós‑administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que disposa el número 1 de l'article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Castellví de la Marca, 28 de desembre de 2018

L'ALCALDE

Signat.- Xavier Ramos Pujol

N
Data de publicació oficial: 10/01/2019 - 10:58h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:57  |  10-01-19
  • Recomana el contingut