Aprovació inicial expedient de suplement de crèdit extraordinari 12/2018

Data de l'anunci  26-11-18  -  ANUNCI

En data 22/11/2018 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 12/2018, finançat mitjançant disposició del romanent líquid de tresoreria per despeses generals, del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Barcelona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.

En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Castellví de la Marca, 23 de novembre de 2018


L’alcalde
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 26/11/2018 - 18:38h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:38  |  26-11-18
  • Recomana el contingut