Aprovació inicial del projecte d'adequació de la Societat de Castellví

Data de l'anunci  26-11-18  -  Edicte

Per Decret d’Alcaldia de data 26/11/2018 s’ha aprovat el projecte d’obra pública ordinària “PROJECTE ADEQUACIÓ SOCIETAT DE CASTELLVÍ” redactat pels tècnics Cristina Montserrat Bages / Eduard Jover Valentí.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, advertint els interessats que disposen del termini de 30 dies hàbils per examinar l’expedient i presentar al·legacions que considerin oportunes, davant el mateix òrgan que va aprovar el projecte.

L’expedient es podrà examinar a la Secretaria General d’aquest Ajuntament de dilluns a divendres en horari d’oficina.

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions.

A Castellví de la Marca, 26 de novembre de 2018.

L’Alcalde

Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 26/11/2018 - 18:32h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
06:32  |  26-11-18
  • Recomana el contingut