Aprovació inicial del Reglament del Consell Municipal de la Infància i del Reglament de Servei d'Arxiu Municipal

Data de l'anunci  10-10-18  -  ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament en la sessió de data 13 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de la Infància de Castellví de la Marca i el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal i sotmetre’ls a informació pública per un període de trenta dies.

En compliment del tràmit d’informació pública, els acords esmentats i el text del Reglament es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les 8 i les 14 hores i a la pàgina web municipal http://www.castellvidelamarca.cat, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació del present Anunci al Butlletí Oficial de la Província. Aquest mateix Anunci es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari El Punt Avui.

Les reclamacions i al·legacions es poden presentar davant l’Ajuntament dintre del mateix termini d’informació pública, per qualsevol dels mitjans que permet la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació, el Reglament esdevindrà aprovat definitivament sense cap tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal com disposen l’article 178.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l’article 66 del ROAS.

Castellví de la Marca, 5 d’octubre de 2018

L’ALCALDE
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 10/10/2018 - 11:15h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
11:14  |  10-10-18
  • Recomana el contingut