Aprovació definitiva del Pla Parcial del sector industrial PP-ind-3

Data de l'anunci  05-10-18  -  EDICTE

L’Alcaldia, en data 27 de setembre de 2018 ha dictat la següent resolució (Núm. 76/2018):

Primer.- Aprovar definitivament el Pla Parcial del sector industrial PP-ind-3.

Segon.- Publicar aquesta resolució d’aprovació definitiva mitjançant anunci el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari d’àmplia difusió, en el tauler d’edictes i en la seu electrònica de l’Ajuntament http://www.castellvidelamarca.cat/anuncis_edictes.html.

Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Castellví de la Marca, 3 d’octubre de 2018

L’ALCALDE
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 05/10/2018 - 14:55h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:55  |  05-10-18
  • Recomana el contingut