PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D´UN LLOC DE TREBALL D'ATENCIÓ AL PÚBLIC EN EL CONSULTORI MEDIC LOCAL.

Data de l'anunci  03-10-18  -  Castellví de la Marca, sent les 10 hores del dia 20 de setembre de 2018


En compliment de la resolució de l’Alcaldia núm. 71 de 13 de setembre de 2018 es procedeix a constituir el tribunal del procediment selectiu per la contractació temporal d’un oficial de la brigada d’obres i serveis.  

Presidència:
Titular : Sra. Àngels Amela. Empleada de l'Ajuntament de Castellví de la Marca

Vocals :
Titular : Sr. Ton Trullas, del CatSalut
Titular : Sra. M. José Martin. Empleada de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Titular:  Sra. Núria Plasència. Designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya

Secretaria:
Titular: Cèsar Flecha. Secretari interventor de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

En tant que s’assoleix el quòrum suficient., es constitueix el tribunal.

Es procedeix a iniciar el procediment selectiu segons la base setena als següents aspirants admesos en la resolució de l’Alcaldia indicada:

nom i cognoms
C. P. M.
R. J. R.
M. J. G. G.
M. S. B. F.
C. O .N.

a) Primera fase: Valoració de mèrits

La puntuació obtinguda en la fase de valoració de mèrits només serà tinguda en compte en cas d’haver superat la fase d’oposició o prova pràctica.

a.1. Experiència laboral.

Per l’experiència professional treballant fent tasques relacionades amb el lloc de treball a cobrir (atenció al públic, programació de visites): 0´10 punts per mes, màxim 6 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim de 3 punts.

Els serveis prestats s’han d’acreditar amb document degudament compulsat, i/o certificat emès per l’empresa o administració especificant el temps exacte de prestació del Servei, i les tasques que va desenvolupar durant el període que correspongui.


núm.

nom i cognoms

Puntuació

1

Cristina Pujol Martínez

3

2

Rosa Jané Rius

0

3

M. Josep Guerrero Garcia

0

4

M. Serra Bertran Forné

6

5

Juana Borrallo Moreno

3

6

Cristina Ortega Nicolau

4


La Sra. Juana Borrallo aporta en aquest moment al tribunal, informe de vida laboral, que s’admet.
Han superat la puntuació mínima d’aquesta fase les aspirants:

- Cristina Pujol Martínez
- M. Serra Bertran Forné
- Juana Borrallo Moreno
- Cristina Ortega Nicolau

a.2 Formació

Cursos de formació que afectin a les tasques a desenvolupar, amb certificat d’assistència.

- Cursos entre 10 h. i 30 h. a 0´10 punts per curs, màxim 1 punt.
- Cursos de més de 30 h., a 0´20 punts per curs, màxim 1 punt.

El Tribunal Qualificador valorarà la titulació de :
- Coneixement suficient llengua catalana nivell B: 1 punt

La puntuació mínima de tot l’apartat a.2 serà d’1 punt, quedant eliminat l’aspirant que no arribi a aquesta puntuació mínima.

   

0,1 per curs

0,2 per curs

1 punt

 

núm.

nom i cognoms

Cursos>10H ≤ 30H

Cursos > 30H

Català B

Puntuació

1

Cristina Pujol Martínez

0,00

0,00

1,00

1,00

4

M. Serra Bertran Forné

0,00

0,00

1,00

1,00

5

Juana Borrallo Moreno

0,00

0,20

1,00

1,20

6

Cristina Ortega Nicolau

0,10

0,20

1,00

1,30

 

Tot i que la Sra. Cristina Pujol Martínez no aporta la certificació acreditativa del nivell de català, sí aporta títol d’FP2 de l’any 2002 (desprès de 1992). En conseqüència, de conformitat amb la disposició addicional 1. B) del Decret 161/2002, d’11 de juny (DOGC 3660, de 19/06/2002) dit títol és equivalent al nivell de suficiència de català (nivell C). En aquest moment aporta al tribunal certificat de suficiència, nivell C de català

Tot i que la Sra. Juana Borrallo Moreno no aporta la certificació acreditativa del nivell de català, sí aporta títol d’FP1 de l’any 2015 (desprès de 1992). En conseqüència, de conformitat amb la disposició addicional 1. B) del Decret 161/2002, d’11 de juny (DOGC 3660, de 19/06/2002) dit títol és equivalent al nivell intermedi de català (nivell B).

La Sra. Cristina Ortega Nicolau presenta certificat oficial administratiu de coneixements de valencià grau mitjà, emès per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Generalitat Valenciana. És equivalent al nivell C, de suficiència, de conformitat amb l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre (DOGC 5511 de 23.11.2009) modificada per L’Ordre VCP/233/2010, de 12 d’abril (DOGC 5610 de 19.04.2010).

En conseqüència han superat la fase de valoració de mèrits les senyores

 1. b) Segona fase: Procés selectiu

Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:

Prova 1 Pràctica: Coneixements professionals generals.
Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts dues de les preguntes relacionades amb el contingut del temari següent:

 • Coneixements de l’ECAP Administratiu i experiència en la realització de tasques similars.
 • Receptes de crònics- Pla de medicació
 • Acollida a ciutadans nouvinguts
 • Facturació a 3rs
 • Lliure Elecció d’EAP, metge de família, DUI o pediatre
 • Programació de visites
 • Derivacions de primeres visites i proves, CAE i SDPI
 • Analítiques
 • La veu del client
 • Tramitació d’IT
 • Lliurament de material per a diabètics

Aquestes preguntes seran escollides per sorteig abans de l’inici de les proves. Aquesta prova puntuarà de 0 a 6 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim de 2 punts.

La qualificació ha estat la següent:

 1. c) Tercera fase: Entrevista personal

l’ entrevista personal als aspirants que hagin superat les proves anteriors es farà en català i servirà per determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars, coneixements, aptituds pel lloc de treball i coneixement del municipi i del territori.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 4 punts.

núm.

nom i cognoms

Puntuació

1

Cristina Pujol Martínez

3

4

M. Serra Bertran Forné

4

5

Juana Borrallo Moreno

1

6

Cristina Ortega Nicolau

3

 

 1. d) Puntuació total

La puntuació total obtinguda serà la suma dels diferents exercicis en totes les fases del procés. El resultat és el següent: 

 

Segons la base setena: La suma de les qualificacions obtingudes per cada aspirant en les fases valoració de mèrits i entrevista, sempre que la qualificació de l’exercici de Coneixement de llengua Catalana hagi estat apte, determinarà la inclusió i l’ordre dels mateixos en la proposta de nomenament que formularà el tribunal.

 

En cap cas el Tribunal podrà declarar un nombre d’aspirants superior al de les places convocades en el procés selectiu.

 

Acabat el procés selectiu, l’òrgan de selecció, declararà aprovades en el procés, les persones aspirants no eliminades i farà la proposta de nomenament a favor de la que ha obtingut la puntuació més alta, amb qui es formalitzarà el corresponent contracte laboral temporal. En conseqüència, es formula la proposta de contractació laboral temporal en aquest procés selectiu la Sra. M. Serra Bertran Forné i la següent prelació dels aspirants en la Borsa de treball en base a les puntuacions obtingudes.

 

Ordre de prelació en la Borsa:

- M. Serra Bertran Forné
- Cristina Ortega Nicolau
- Cristina Pujol Martínez
- Juana Borrallo Moreno

Acta que s’estén al lloc i data indicats. Dono fe.

 

Contra els actes i les resolucions dels tribunals qualificadors, per tractar-se d’òrgans col·legiats dependents del President/a de la corporació els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant d’aquest/a en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Hora d’acabament: 12:20

N
Data de publicació oficial: 03/10/2018 - 08:59h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
08:58  |  03-10-18
 • Recomana el contingut