Relació definitiva d'admesos i exclosos pel procediment selectiu de contractació laboral temporal d'un oficial de brigada.

Data de l'anunci  16-04-18  -  EDICTE

PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D´UN OFICIAL DE BRIGADA D´OBRES I SERVEIS

RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS
Per resolució de l’Alcaldia es fa pública la relació definitiva d’admesos i exclosos en el procediment selectiu que s’indica, de conformitat amb la Base cinquena:
ADMESOS
- F. C. F.
- LL. C. E
- J. O. C
- E. B. U
- J. M. P.
- C. E. S.
- P. C. A.
- O. A. P.
- J.L. M. G.
- S. S. E.
- A. V. E.
- J. G. S.
EXCLOSOS
- I. M. C.
- I. M. L
Motiu: No disposen de permís de conduir a la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Alhora es fa pública la composició del tribunal qualificador de les proves, que està composat pels següents membres:
Presidència:
Titular : Sr. Eduard Jové. Enginyer tècnic de l’Ajuntament de Castellví de la Marca
Suplent : Sra. Cristina Montserrat. Arquitecte de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

Vocals :
Titular : Sr. Xavier Jiménez, de l’empresa Nou Set, SCCL .
Suplent : Sr. Francisco Delgado. Personal que actualment presta serveis de la brigada municipal a l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Titular : Sr. Jaume Amadó. Empleat municipal de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Suplent: Sra. Àngels Amela. Empleada municipal de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Titular: Sr. Joan Maria Fondevila. Membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Sr. Josep Oriol Soler. Membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Secretaria:
Titular: Cèsar Flecha. Secretari interventor de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Suplent: Administratiu/iva de l’Ajuntament de Castellví de la Marca
L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Data i hora per a la celebració de les proves: Dijous, dia 19 d’abril de 2018, a les 9 del matí, a l’aula de formació del Polivalent de la Múnia ubicada al carrer Nou núm. 11.

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació corresponent.
Alternativament, i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació.

Castellví de la Marca, 12 d’abril de 2018
L’Alcalde
Xavier Ramos Pujol
N
Data de publicació oficial: 16/04/2018 - 12:03h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
12:03  |  16-04-18
  • Recomana el contingut