Bases convocatòria de procediment selectiu per la contractació laboral temporal d'un oficial de brigada d'obres i serveis

Data de l'anunci  12-03-18  -  EDICTE

L’Alcaldia, en data 08/03/2018 ha dictat la següent resolució núm. 21/2018:

Primer.- Aprovar les bases que han de regir el procediment de selecció per a la provisió, amb caràcter temporal, de procediment selectiu d’una plaça d’oficial de la brigada municipal d’obres i creació de borsa de treball:

“BASES REGULADORES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DE PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D´UN OFICIAL DE BRIGADA D´OBRES I SERVEIS".

PRIMERA.‐ Objecte i vigència.

És objecte de la present convocatòria del procediment selectiu per la contractació amb caràcter temporal, de la plaça d’Oficial de la Brigada d’Obres i Serveis de la Plantilla de personal laboral d’aquest Ajuntament, grup GP (Grups Professionals).

El contracte és per 37 ½ hores setmanals.

Per la contractació es seguirà l’ordre de puntuació, excepte en cas de renúncia o situació excepcional de l’aspirant, prèviament informada.

Aquestes bases íntegres es publicaran al taulell d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament de Castellví de la Marca (www.castellvidelamarca.cat), així com al Butlletí Oficial de la Província.

SEGONA.‐Condicions laborals.

Veure annex 1

La jornada laboral es desenvoluparà segons les necessitats del Servei, de dilluns a diumenge amb els descans establerts per llei. Aquesta jornada s’adaptarà per realitzar les diferents activitats municipals que duu a terme l’Àrea, respectant en tot cas el temps de descans del treballador.

Retribució bruta mensual, a 14 pagues: 1.910,91 € més els complements que corresponguin per major dedicació i per treball ocasional en jornada festiva.

TERCERA.‐ Requisits dels aspirants

Per prendre part en aquest procés de selecció serà necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els següents requisits:

a) Tenir nacionalitat espanyola o ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
b) Tenir entre 16 i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) No s’estableix cap requisit de titulació prevista en el sistema educatiu, en compliment de la Disposició addicional 7a de l’EBEP, en tant que el lloc de treball és d’altres Agrupacions professionals.
d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, no trobar‐se en inhabilitació absoluta o especial per a treballs o càrrecs públics per resolució judicial, per a exercir funcions similars en les que s’hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’altre estat, no trobar‐se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l’accés al treball públic.
e) Coneixements orals bàsics de llengua catalana i castellana. Cas que se’n disposi, certificat A2 acreditat per la Junta Permanent de Català, actualment Consorci per a la Normalització lingüística o òrgan equivalent.
f) No trobar‐se afectades per cap causa d’incapacitat o d’incompatibilitat.
g) Disposar de permís de conduir B.

Els requisits indicats anteriorment s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la subscripció del corresponent contracte de treball.

QUARTA.‐Forma i termini de presentació d’instàncies.

El model d’instància sol·licitant prendre part en el procés de selecció estarà disponible a la secretaria d’aquest Ajuntament. Les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s’exigeixen a la tercera base, referides sempre a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’instàncies.

Lloc de presentació d’instàncies: les instàncies es dirigiran al President de la Corporació i es presentaran al registre d’entrada d’aquest Ajuntament (Av. Catalunya, núm. 16 de Castellví de la Marca), en les hores d’atenció al públic (de 9h a 14h de dilluns a divendres).

Les persones aspirants que presentin les sol·licituds a través de les oficines de correus es lliuraran en les oficines de correus abans del termini de presentació d’instància. En sobre obert per se datades i segellades pel personal funcionari de correus abans de la seva certificació. Només així s’entendrà que van tenir entrada el dia de la seva presentació a correus. El termini de presentació d’instància finalitzarà transcorreguts 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

La instància haurà d’anar acompanyada de la documentació compulsada següent:
- Currículum vitae de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI o, si s’escau, del passaport.
- Fotocòpia del permís de conduir.
- Fotocòpia de la titulació exigida en la convocatòria. En el cas de títols equivalents o d’altres estats membres de la Unió Europea, les persones aspirants hauran d’adjuntar el document oficial del seu reconeixement per l’Estat Espanyol.
- Fotocòpia del certificat de coneixement de llengua catalana (nivell A2).
- Declaració responsable de no estar inhabilitat/da per sentència ferma per a l’exercici de la funció pública, ni haver estat separat/da del servei de l’administració pública mitjançant expedient disciplinari.
- Declaració responsable de no estar afectat/da per causes d’incompatibilitat o incapacitat, segons el que estableix la normativa d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
- Documentació acreditativa de l’experiència laboral, segons la clàusula tercera d’aquestes bases.
- Els serveis prestats a les administracions públiques s’hauran de presentar mitjançant certificació de l’òrgan competent, amb indicació expressa de l’escala i subescala o categoria professional i període de temps. Si és possible també s’indicaran les funcions desenvolupades així com el règim de dedicació.
- Els cursos de formació s’hauran de presentar mitjançant còpia compulsada de la certificació o títol, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i duració del curs en hores. En el supòsit que no s’especifiqui la duració en hores del curs, es valorarà amb la puntuació mínima.

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats. Es podran sol·licitar altres documents que el tribunal consideri necessaris per a la correcta valoració dels mèrits al·legats.

Per la sola presentació de la instància, les persones aspirants queden assabentades i donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a la gestió del procés selectiu i per a la resta de la tramitació de l’expedient, d’acord amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Així mateix autoritzen a l’Ajuntament de Castellví de la Marca a difondre les dades corresponents a nom i cognoms i el DNI a través de la pàgina web de l’Ajuntament (www.castellvidelamarca.cat).

CINQUENA.‐Llista de persones admeses i excloses.

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies i fetes les comprovacions oportunes, la Presidència de la Corporació aprovarà la llista provisional de persones admeses i excloses, que es farà pública a la pàgina web de l’Ajuntament de Castellví de la Marca (www.castellvidelamarca.cat) i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Es concedirà un termini de 5 dies naturals per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions seran resoltes en el termini màxim de 7 dies des de la finalització del termini de presentar‐les, transcorregut el qual sense que s’hagi dictat resolució, s’entendran desestimades. En el cas que no se’n presentin s’entendrà elevada a definitiva la llista provisional. Juntament amb la llista, es farà pública la composició de la Comissió Qualificadora (tribunal qualificador), el lloc, el dia i l’hora de realització de les proves.
Les fases successives del procediment, tals com les qualificacions del tribunal i la propostes

SISENA.‐ Composició del Tribunal Qualificador

Els tribunals qualificadors dels processos selectius seran òrgans col·legiats i estaran constituïts per un nombre de membres, no inferior a tres. La seva composició s’haurà d’ajustar als principis d’imparcialitat i professionalitat dels seus membres segons l’establert a la llei 7/2007, de 12 d’abril, del Estatut Bàsic del Empleat Públic.

Es constituirà de la manera següent:

Presidència:
Titular : Enginyer tècnic de l’Ajuntament de Castellví de la Marca
Suplent : Arquitecte de l’Ajuntament de Castellví de la Marca..

Vocals :
Titular : Personal de la brigada municipal d’obres d’algun ajuntament de la comarca de l’Alt Penedès o bé d’empreses de la construcció.
Suplent : Personal de la brigada municipal d’obres d’algun ajuntament de la comarca de l’Alt Penedès o bé d’empreses de la construcció.
Titular : Empleat municipal de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Suplent: Empleat municipal de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Titular: Membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent: Membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Secretaria:
Titular: Secretaria intervenció de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
Suplent: Administratiu/iva de l’Ajuntament de Castellví de la Marca

Els membres del tribunal hauran de tenir una titulació igual o superior a l’exigida per a les places o llocs de treball objecte de la convocatòria. El tribunal no pot constituir‐se ni actuar sense l’assistència de la meitat més un dels seus membres, be siguin titulars o suplents, quedant facultat per resoldre qualsevol incident, dubte o discrepància que pugui produir‐se durant el procés selectiu i interpretar les presents bases, i podrà alterar l’ordre de les proves si convé al procés selectiu. Les decisions s’han d’adoptar per majoria dels seus membres.

El tribunal qualificador pot disposar la incorporació d’assessors/es especialistes, amb veu, però sense vot, perquè col·laborin en totes o algunes de les proves o exercicis d’acord amb les respectives especialitats tècniques. Aquests assessors limitaran la seva actuació a prestar la seva col·laboració en les respectives especialitats tècniques sota la direcció de l’òrgan de selecció.

L’abstenció i recusació dels membres del tribunal s’ha d’ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Als efectes previstos en el Real Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del Servei (BOE 30/05/02), el tribunal qualificador es classifica en la categoria tercera.

Els membres dels òrgans de selecció han d’observar la confidencialitat en tot el que faci referència als temes tractats a les reunions, sense que puguin utilitzar fora d’aquest àmbit la informació que posseeixen en funció de la seva condició.

La mateixa reserva s’estén als assessors i al personal auxiliar dels òrgans de selecció.

SETENA.‐Començament i desenvolupament del procés selectiu.

7.1.‐ El procés selectiu s’iniciarà després de la publicació del llistat d’admesos i exclosos.

7.2 .‐ En qualsevol moment del procés selectiu, els aspirants podran ser requerits pels membres dels òrgans de selecció o els seus auxiliars amb la finalitat que acreditin la seva personalitat o l’acompliment dels requisits exigits a la convocatòria. La negativa a identificar‐se o la manca d’acreditació dels aspectes necessaris per participar en el procés selectiu, és causa per a què l’òrgan de selecció, prèvia audiència de l’interessat, en proposi l’exclusió a l’autoritat convocant amb trasllat de l’expedient i indicació de les inexactituds o falsedats formulades.

L’òrgan de selecció, sota el seu criteri, proposarà a l’autoritat convocant l’exclusió d’aquells aspirants que alterin el bon ordre del procés selectiu o que adoptin conductes que pretenguin falsejar el resultat de la decisió selectiva.

7.3.‐ Els i les aspirants seran convocats/des per a cada exercici en crida única, qui no comparegui serà exclòs del procediment selectiu. Tot i això, per raons de força major justificades i apreciades a judici del tribunal, aquest valorarà la possibilitat de realitzar l’exercici en altra data. 7.4.‐ Els i les aspirants hauran de comparèixer a les diferents proves o exercicis amb el DNI, NIE o document acreditatiu oficial. La manca de presentació d’aquest document determinarà l’exclusió automàtica dels i les aspirants en el procediment selectiu.

7.5.‐ Si el tribunal té coneixement que algun dels i les aspirants no reuneix íntegrament els requisits per participar en la convocatòria, en qualsevol moment del procés selectiu, podrà proposar, amb audiència prèvia de l’interessat, la seva exclusió i – si s’escau‐ es posaran en coneixement de les autoritats pertinents les inexactituds o falsedats comprovades als efectes pertinents.

7.6.‐ El procés constarà de les fases següents:

a) Primera fase: Valoració de mèrits

En la fase de concurs el tribunal valorarà els mèrits al·legats i justificats pels opositors d’acord amb el barem següent, no valorant‐se com a mèrit tot el que sigui requisit d’accés.

a.1. Experiència laboral.

Per l’experiència professional treballant com a professional per compte propi o aliè fent tasques relacionades amb el lloc de treball a cobrir (Conducció d’equips humans de treball, coneixements generals de les especialitats d’oficis que integren la brigada d’obres i manteniment, etc): 0´10 punts per mes, màxim 6 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim de 3 punts..

Els serveis prestats s’han d’acreditar amb document degudament compulsat, i/o certificat emès per l’empresa o administració especificant el temps exacte de prestació del Servei, i les tasques que va desenvolupar durant el període que correspongui.

En cas de professional autònom aportar vida laboral o certificat emès per la Tresoreria de la Seguretat Social que acrediti aquest extrem.

a.2 Formació

Cursos de formació que afectin a les tasques a desenvolupar, amb certificat d’assistència.
- Cursos entre 10 h. i 30 h. a 0´10 punts per curs, màxim 1 punt.
- Cursos de més de 30 h., a 0´20 punts per curs, màxim 1 punt.

El Tribunal Qualificador valorarà la titulació de :
- Permís de conducció classe C: 1 punt
- Coneixement suficient llengua catalana nivell B: 1 punt

La puntuació màxima de tot l’apartat a.2 serà de 2 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim d’1 punt.

b) Segona fase: Procés selectiu

Consistirà en la realització de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori:

Prova 1 Pràctica: Coneixements professionals generals.

Consistirà a respondre per escrit, en el termini màxim de 30 minuts dues de les preguntes relacionades amb el contingut del temari següent:

1.‐ Funcions genèriques de l’Oficial de la Brigada d’Obres i Serveis.
2.‐ Principals tasques a executar per la Brigada d’Obres i Serveis en les festes locals.
3.‐ Les zones verdes al municipi. El manteniment de parcs i Jardins. Objectius.
4.‐ Mobiliari urbà i àrees d’esbarjo. Tipologia, característiques i funcions. Manteniment i neteja.
5.- Funcions en cas de meteorologia adversa (nevades, glaçades, ventades, pluviometria, etc).

Aquestes preguntes seran escollides per sorteig abans de l’inici de les proves. Aquesta prova puntuarà de 0 a 6 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim de 2 punts.

Prova 2.‐ Pràctica. Coneixements del Municipi

Consistirà en demostrar coneixement suficient d’espais, instal·lacions i/o edificis del terme Municipal. Caldrà ubicar aquests en un plànol que serà facilitat en el moment de la prova. El temps màxim per a la realització d’aquesta prova serà de 5 minuts.

Aquesta prova es puntuarà de 0 a 6 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim de 2 punt.

Prova 3. Pràctica. Coneixements manuals

Consistirà en realitzar les següents proves relacionades directament amb les tasques pròpies de caràcter manual a desenvolupar.

- muntar interruptor
- muntar magnetotèrmic quadre
- canviar fluorescent
- canviar pany
- muntatge aixeta
- reparació cisterna wc
- desbrossat voral
- programació rellotge digital per activar serveis
- pintar paret
- muntar un prestatge

El tribunal, en funció dels medis de que disposi i motivadament podrà substituir les proves indicades per algunes altres relacionades amb el lloc de treball objecte d’aquest procediment.

Es valorarà la rapidesa i pulcritud de la feina.

El tribunal podrà formular les preguntes que cregui necessàries als aspirants.

Aquesta prova puntuarà de 0 a 30 punts, quedant eliminat l’aspirant que no arribi al mínim de 10 punts.

c) Tercera fase: Entrevista personal

Es realitzarà una entrevista personal als aspirants que hagin superat les proves anteriors que es farà en català i que servirà per determinar i aclarir els valors personals aportats, aspectes curriculars, coneixements, aptituds pel lloc de treball i coneixement del municipi i del territori.

Aquest exercici es puntuarà de 0 a 4 punts.

d) Puntuació total

La puntuació total obtinguda serà la suma dels diferents exercicis en totes les fases del procés.

La puntuació obtinguda en la fase de valoració de mèrits només serà tinguda en compte en cas d’haver superat la fase d’oposició o prova pràctica.

La suma de les qualificacions obtingudes per cada aspirant en les fases valoració de mèrits i entrevista, sempre que la qualificació de l’exercici de Coneixement de llengua Catalana hagi estat apte, determinarà la inclusió i l’ordre dels mateixos en la proposta de nomenament que formularà el tribunal.

En cap cas el Tribunal podrà declarar un nombre d’aspirants superior al de les places convocades en el procés selectiu.

Acabat el procés selectiu, l’òrgan de selecció, declararà aprovades en el procés, les persones aspirants no eliminades i farà la proposta de nomenament a favor de la que ha obtingut la puntuació més alta, amb qui es formalitzarà el corresponent contracte laboral temporal.

Un cop efectuat el nomenament, l’aspirant nomenat/da disposarà d’un termini de 5 dies per aportar la documentació original acreditativa de la titulació presentada per optar a la convocatòria i també la documentació acreditativa del coneixement del català.

En cas que el/la primer/a aspirant no accepti o no aporti la documentació demanada, dins el termini establert, a la oferta es farà crida al/a la següent aspirant amb major puntuació i així correlativament fins a ocupar la vacant en els termes establerts a la Base dotzena.

VUITENA.‐ Període de prova

El nomenament inclourà una clàusula establint un període de prova de 3 mesos, dins els quals es podrà produir el cessament per causes motivades d’inadequació a les exigències professionals del lloc de treball al qual s’adscriu el/la nomenat/da.

NOVENA.‐Incompatibilitats

En l’exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat/ada, serà aplicable al/la treballador/a la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la qual la persona aspirant, abans d’incorporar‐se al Servei de la corporació, ha d’efectuar una declaració d’activitats i, si s’escau, sol·licitar la compatibilitat davant aquest Ajuntament, o exercir, altrament, l’opció que preveu l’article 337 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals.

DESENA.‐ Règim d’impugnacions i al·legacions

Aquestes bases, la convocatòria i els actes administratius derivats d’aquestes i de l’actuació del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma previstos en la llei 39/2015, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

ONZENA.‐ Reconeixement mèdic

Les persones proposades per a la contractació hauran de passar obligatòriament un reconeixement mèdic, realitzat per metges o metgesses col·legiats, per comprovar que no es detecta en els o les aspirants l’existència de qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre el desenvolupament normal de totes i cadascunes de les funcions del lloc de treball.

DOTZENA.‐Borsa de treball i el seu funcionament

- Gestió de la crida dels candidats

Els/les aspirants que hagin obtingut la puntuació mínima per superar el procés selectiu, podran ser cridats per l’Ajuntament d’acord amb l’ordre de qualificació, per a la seva contractació en règim laboral temporal per a llocs de treball de la mateixa categoria, durant la vigència de la present borsa. Si bé l’Ajuntament podrà no efectuar la corresponent crida quan es tracti de nomenaments o contractacions pels quals calgui una selecció o requisits personals diferents.

A aquests efectes, una vegada acabades totes les fases del procés selectiu, el tribunal de selecció elevarà a l'Alcaldia una proposta d'aprovació de la llista d'espera de la borsa de treball, amb les persones que hagin superat el procés selectiu i amb l'ordre de classificació que ho hagin fet, d'acord amb la puntuació obtinguda.

En cas d’empat en algun lloc de la llista d'espera, per haver obtingut dues o més persones la mateixa puntuació, el tribunal de selecció mantindrà una entrevista amb les persones empatades, per valorar la seva adequació a les condicions específiques de les places objecte de la convocatòria. El tribunal valorarà l'entrevista fins a un màxim de 5 punts, que s'atorgaran als sols efectes de dirimir l'empat i que en cap cas se sumaran a la puntuació obtinguda en el procediment selectiu, de manera que l'entrevista no podrà suposar en cap cas una variació en l'ordre respecte a les persones no implicades en l'empat.

L’oferiment de llocs de treball vacants o substitucions s’ha de fer, en funció de les necessitats que es vagin produint, d’acord amb el número d’ordre assignat.

La crida dels integrants de la borsa de treball per proposar-los la contractació es realitzarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic que l’aspirant hagi indicat a la seva sol·licitud de participació a la convocatòria, i mitjançant una trucada telefònica al número indicat en la sol·licitud. Si no s’obté resposta, es tornarà a repetir l’operació al dia hàbil següent en una hora diferent.

En cas que la persona cridada no sigui localitzada o no es posi en contacte amb l’Ajuntament el mateix dia del segon intent, es farà la crida al següent integrant de la borsa de treball.

Els integrants de la borsa de treball hauran de vetllar per l’actualització permanent del correu electrònic o telèfon de contacte davant de l’Ajuntament de Castellví de la Marca, mitjançant instància de modificació de dades personals que hauran de presentar en el Registre d’Entrades d’aquesta Corporació.

- Exclusió de la borsa de treball

Si la persona integrant de la borsa de treball rebutja la proposta de contractació, per una primera vegada, mantindrà el mateix lloc de prelació a la borsa de treball, sense que es produeixi cap variació. Si la mateixa persona rebutja per segona vegada una proposta de contractació, perdrà la seva posició dins l’ordre de prelació i passarà a ocupar l’últim lloc de la borsa de treball. La tercera vegada que el mateix aspirant no accepti una oferta de treball, deixarà de formar part definitivament de la borsa de treball.

No obstant, aquest sistema de penalització no s’aplicarà als integrants de la borsa de treball que acreditin que no poden acceptar la proposta de contractació o nomenament per trobar-se en aquell moment en alguna de les situacions següents:

a) Situació de baixa de maternitat o paternitat o d’incapacitat temporal reconeguda per la Seguretat Social.
b) Gaudir d’un permís per adopció o acolliment, segons l’article 49.b) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per llei 7/2007, de 12 d’abril.
c) Tenir cura de fills menors de tres anys, o de familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que no es puguin valer per ells mateixos
d) Tenir una relació contractual laboral o un nomenament interí vigent amb l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

Un cop finalitzat el contracte de treball de la persona escollida en aquesta borsa de treball, el cap del servei o el Departament de Recursos Humans poden emetre un informe desfavorable que acrediti motivadament el rendiment insuficient de la persona que ha estat contractada. En aquest cas, i prèvia audiència de la persona interessada, es pot acordar provat el rendiment insuficient, la falta d’aptitud o actitud de l’aspirant, i això comportarà que aquesta persona deixi de formar part de la borsa de treball.

També seran motius d’exclusió de la borsa de treball:

a) La renúncia expressa del candidat a formar part de la borsa de treball
b) La no superació del període de prova en la contractació laboral
c) La renúncia voluntària al contracte durant la seva vigència
d) La declaració falsa, per part de l’aspirant, dels mèrits i requisits de participació en aquesta convocatòria
e) La resolució d’un expedient disciplinari amb sanció dins l’Ajuntament de Castellví de la Marca.
f) La no presentació, previ requeriment, de la documentació acreditativa exigida per fer el nomenament o contracte.
g) La pèrdua de les condicions per ser nomenat o contractat per l’administració pública
h) Quan existeixi una impossibilitat reiterada (dues ocasions diferents) de contactar amb el candidat/a.

L’Ajuntament de Castellví de la Marca vetllarà pel bon funcionament de la borsa de treball i resoldrà aquells supòsits no previstos en les presents Bases que sorgeixin durant el termini d’aplicació de la mateixa.

- Vigència de la borsa de treball.

La borsa tindrà una vigència inicial dos anys i podrà ser prorrogada de forma expressa per un any més.

- Causes de suspensió de participació en la borsa de treball

Es consideren causes de suspensió temporal de participació a la borsa, i per tant, de
contractació les següents:

a) Estar en situació de baixa mèdica
c) Estar en causa de suspensió de contracte de treball, per permisos i llicències.”

ANNEX 1

PROCEDIMENT ESPECIFIC PER A LA PLAÇA DE CAP DE BRIGADA D’OBRES I SERVEIS

Denominació del lloc: Oficial de la Brigada d’Obres i Serveis Municipals de l’Ajuntament de Castellví de la Marca.

Tipologia: Lloc de comandament.

Funcions genèriques del lloc:
a) Coordinació del personal de la brigada d’obres i plans d’ocupació extern.
b) Distribuir els treballs a realitzar.
c) Control, vigilància i supervisió del personal de brigada.
d) Logística: preparació i provisió del material pels espais públics, edificis i vies públiques.
e) Coordinació i supervisió de les empreses contractistes de l’Ajuntament.
f) Manteniment dels edificis i espais municipals, inclòs el rellotge del campanar de l’església.
g) Reparacions i instal·lacions dels edificis municipals.
h) Manteniment i reposició de la senyalització viària.
i) Vigilància i manteniment de carrers, camins i carreteres.
j) Logística, preparació i adequació d’espais per a festes i esdeveniments.
k) Suport als serveis socials.
l) Neteges puntuals i rutinàries en espais públics i a la via pública.
m) Tasques de suport a empreses externes en treballs al municipi.
n) Recollida i neteja en l’entorn dels contenidors.
o) Distribució i col·locació en les cartelleres i de butlletins, publicacions i documents municipals.
p) Logística i transport de voluminosos i d’altres residus a la deixalleria.
q) Notificació i coordinació de tasques amb el grup de govern municipal.
r) Conduir el vehicle quan sigui necessari pel transport de membres de la brigada i/o materials necessaris per a cada intervenció.
s) Fora de l’horari estrictament laboral (presencial) serà responsable de donar resposta a qualsevol incidència que es produeixi en el Municipi.
t) Atendre les situacions derivades de la climatologia adversa (pluges, calamarsades, pedregades, ventades, nevades, i les que s’escaiguin).
u) En general, qualsevol altra funció de caràcter similar que li sigui atribuïda.


Segon.- Convocar simultàniament el procediment selectiu per a la provisió de l’esmentada plaça.

Tercer.- Disposar la publicació de l’anunci de la convocatòria a l’e-tauler de la pàgina web municipal, el tauler d’edictes per recollir les ofertes de treball.

Castellví de la Marca, 8 de març de 2018

L’ALCALDE ACCIDENTAL
JOSEP MORATÓ I GRIMAU

N
Data de publicació oficial: 12/03/2018 - 16:47h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
04:46  |  12-03-18
  • Recomana el contingut