Aprovació de les bases reguladores de les subvencions per entitats i associacions per l'exercici 2018.

Data de l'anunci  28-02-18  -  EDICTE

L’Ajuntament Ple, en sessió del dia 1 de febrer de 2018 va aprovar les Bases reguladores de les subvencions per entitats i associacions per l’exercici de 2018.

Es sotmeten a informació pública pel termini de vint dies hàbils, en compliment del que disposa l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprovà el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

El text de les bases aprovades és el següent:

“BASES I CONVOCATÒRIA DE L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DIVERSES"

Article 1

Objecte
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en el pressupost municipal, a aquelles persones físiques o jurídiques o grup de persones que duguin a terme activitats en l’àmbit de benestar social i sanitat, joventut, esports, educació, cultura, cooperació i medi ambient, que completin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d’interès públic local.

L’ajuntament de Castellví de la Marca podrà subvencionar mitjançant els convenis de cooperació i/o ajuts econòmics i/o materials, la realització d’activitats. També es podran subvencionar les despeses derivades de les activitats organitzades per la pròpia entitat o club, així com les despeses ordinàries de gestió interna de l’entitat o inversions en infraestructures i equipaments.

Article 2

Caràcter
Les subvencions regulades per les presents bases tenen caràcter voluntari i eventual, són de lliurement revocable i reduïbles en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors, llevat que així ho estableixi un conveni de cooperació, i no es poden al·legar com a precedent.

Les subvencions estan afectes al compliment de la finalitat d’interès generals a què es condicioni l’atorgament i tenen caràcter no devolutiu, sense perjudici del reintegrament inherent a l’incompliment de les condicions i càrregues imposades en l’acte de concessió.

En qualsevol cas l’ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o entitats.

Article 3

Sol·licitud de subvenció

3.1 Podran sol·licitar subvenció:
a) Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya
b) Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en altres municipis, però que realitzin activitats que redunden en benefici de la població de Castellví de la Marca o de col·lectius desfavorits i/o en risc d’exclusió social.
c) Persones físiques en representació d’un grup de persones, per a activitats de caràcter regular i continuat i/o esporàdic sense ànim de lucre, i domiciliades al municipi.

3.2 Documentació:
- Sol·licitud de subvenció adreçada a l’alcaldia, en la que constin, la identificació legal de l’entitat sol·licitant, l’objecte de la petició, la identificació i la signatura del representant de l’entitat o grup.
- Determinació de les activitats programades (relació d’activitats i pressupost de les activitats objecte de la petició, amb indicació dels ingressos i despeses previstes). El pressupost inclourà l’aportació que es sol·licita a l’ajuntament i d’altres institucions o administracions públiques.
- Pressupost de l’entitat quan aquest sigui diferent al de les activitats objecte de subvenció.
- Especificació d’aquelles aportacions no monetàries, per tant, infraestructurals, que se sol·licita de l’ajuntament per a poder dur a terme l’activitat.
- Altres documents o escrits justificatius que el sol·licitant consideri oportuns.

3.3 Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licitud per al 2018 finalitzarà al cap de 30 dies naturals de l’aprovació definitiva de les presents bases.

Article 4

Valoració de les sol·licituds de subvenció

La competència per atorgar les subvencions, i en el seu cas l’aprovació dels convenis de cooperació corresponents, serà de la Junta de govern local de l’ajuntament de Castellví de la Marca, en base a la proposta de valoració efectuada pel tècnic de referència qualificat.
Les sol·licituds presentades seran estudiades i valorades, d’acord amb el següent barem:

 L’interès general de l’activitat per a la població: fins a 3 punts.
 Que sigui oberta a tota la població: fins a 3 punts.
 Que siguin gratuïtes: fins a 3 punts.
 Transcendència de l’activitat (es valorarà que siguin activitats destinades a promoure la integració i suport social a col·lectius més desprotegits, la solidaritat, la cultura, l’esport, el lleure,..., la igualtat d’oportunitats): fins a 7 punts.
 Que fomentin la cohesió social entre veïns, cultures, sexe: fins a 7 punts.
 Que es realitzin en col·laboració amb altres entitats o l’ajuntament: fins a 3 punts.
 Que hi hagi regularitat de programació durant tot l’any: fins a 5 punts.
 Que es tracti d’activitats intergeneracionals: fins a 5 punts.

Per tenir dret a subvenció s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 12 punts.

Article 5

Procediment de concessió

El procediment de concessió podrà ser mitjançant concessió directa o mitjançant concurrència competitiva. En tota la propaganda caldrà que hi consti la col·laboració de l’ajuntament de Castellví de la Marca.

5.1 Concessió directa:
Es consideren subvencions de concessió directa les previstes nominativament en el pressupost municipal, sempre i quan el seus perceptors assoleixin la puntuació mínima requerida.

També tindran aquesta consideració aquelles en què concorrin raons d’interès públic, social o econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificultin la convocatòria pública.

Els imports mínim i màxim de la subvenció són de 100,00 euros i 3.000,00 euros anuals respectivament. Segons els següents criteris, l’import de la subvenció es veurà incrementat en:

• Participació en diferents actes del municipi per temporada: 50,00 €
• Realització de sortides a l’àmbit del Penedès (Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) per temporada: 100,00 €
• Realització de sortides fora de l’àmbit del Penedès per temporada: 150,00 €
• Realització d’assajos setmanals durant l’any (monitoratge fixe): 600,00 €
• Realització d’activitat puntual participativa: 100,00 €
• Col·laboració amb l’ajuntament de Castellví de la Marca en la realització de diferents carrosses (carrossa dels reis, carrossa de les pubilles, carrossa de la quitxalla): 200,00 €
• Per a aquelles entitats que requereixin d’assegurança per la utilització de material pirotècnic tindran garantit el cost de la pòlissa.
• Per a realització d’aniversaris de l’entitat: caldrà presentar un projecte apart per poder optar a una subvenció extraordinària.

Una vegada valorat tots els projectes presentats és presentarà un informe tècnic amb la proposta d’atorgament de subvencions que s’elevarà a l’òrgan competent per la seva aprovació. Aquestes subvencions es recolliran en un conveni en el qual es recollirà no només la col·laboració econòmica de l’ajuntament, sinó també aquella que s’atorgui en forma d’infraestructura.

5.2 Concurrència competitiva:
Es consideren subvencions en concurrència competitiva aquelles destinades a l’organització d’activitats d’interès general no compreses dins el calendari d’activitats de les entitats, grups o associacions del municipi, per a les quals l’ajuntament aprovarà la corresponent convocatòria. La concessió de subvenció es farà mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre aquestes d’acord amb els criteris de valoració establerts a l’article 4.

L’import de la subvenció es fixarà en cada convocatòria.

5.3 Subvenció mínima garantida:

Totes les entitats, grups, o associacions del municipi tenen garantida una subvenció mínima per a les seves activitats de 100,00 euros anuals. Per percebre aquesta subvenció mínima caldrà justificar la seva aplicació d’acord amb allò que disposa l’article 6 d’aquestes bases.

Article 6

Justificació

Abans del 31 de desembre, el beneficiari d’una subvenció haurà de justificar l’aplicació, mitjançant presentació dels documents que s’assenyalen a continuació, al registre general de l’ajuntament:

 Memòria de les activitats realitzades finançades amb la subvenció i el seu cost amb desglossament de cada una de les despeses.
 Instància subscrita pel president de l’entitat o persona autoritzada expressament en qualitat de què actua.
 Un exemplar de la documentació escrita i propaganda relativa a l’activitat.
 Còpia de les factures que justifiquin l’import de l’activitat, amb els següents requisits:
o Datades durant l’any en què s’hagi concedit la subvenció, o el període de l’activitat.
o Han de portar el DNI o CIF del perceptor.
o Han d’anar obligatòriament a nom de l’entitat subvencionada o beneficiari.
o Han de fer referència a despeses generades per l’activitat objecte d’ajut.
o Reunir tots els requisits que la legalitat vigent determina de forma imperativa.

L’incompliment de l’obligació de justificar la subvenció en els termes establerts en aquest article comportarà la no concessió de la subvenció de l’any següent tot i presentar la sol·licitud pertinent.

Article 7

Pagament

El pagament dels ajuts atorgats es farà efectiu en un termini de 30 dies naturals posteriors a la signatura del conveni entre l’ajuntament i l’entitat que sol·licita la subvenció.

No obstant això, l’ajuntament podrà realitzar un pagament parcial en concepte de bestreta a compte, en funció de l’activitat que s’hagi de realitzar, i en cap moment superior al 75% de la subvenció.

La materialització del pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que l’entitat faciliti a la sol·licitud.“

Castellví de la Marca, 28 de febrer de 2018

L’Alcalde en funcions
Josep Morató Grimau
N
Data de publicació oficial: 28/02/2018 - 14:38h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
02:37  |  28-02-18
  • Recomana el contingut