Aprovació provisional de contribucions especials per les obres de renovació de xarxa de distribució a Cases Noves de la Riera

Data de l'anunci  21-02-18  -  Edicte

Informació pública de l'acord provisional d'aprovació de la imposició i ordenació de les contribucions especials

Per Acord del Ple de data 15 de febrer de 2018 es va acordar provisionalment aprovar la imposició i ordenació de les contribucions especials per finançar la realització de les obres de RENOVACIÓ DE XARXA DE DISTRIBUCIÓ CASES NOVES DE LA RIERA

De conformitat amb el que disposen els articles 17.1 i 36.2del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'acord dit, juntament amb el seu expedient complet, romandrà exposat al públic per termini de trenta dies hàbils, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província i durant el termini indicat els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes, i els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres podran constituir-se en Associació Administrativa de Contribuents.

Transcorregut el termini d'exposició al públic sense que s'hagin presentat reclamacions, l'Acord provisional s'entendrà automàticament elevat a definitiu.

A Castellví de la Marca, 20 de febrero de 2018.

L'Alcalde.
Xavier Ramos i Pujol
N
Data de publicació oficial: 21/02/2018 - 13:22h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
01:22  |  21-02-18
  • Recomana el contingut