Aprovació definitiva de modificació de crèdits número 3/2017

Data de l'anunci  21-08-17  -  Anunci

L'expedient de modificació de crèdits número 3/2017 de baixa de crèdits inicials i habilitació de nous crèdits finançats amb nous ingressos i disposició del romanent líquid de tresoreria del pressupost vigent de la corporació, s’ha publicat al BOP del dia 18/07/2017, tauler electrònic d’edictes de la pàgina web municipal i tauler d’edictes de la corporació i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment.
L’expedient ha quedat definitivament aprovat en data 08/08/2017. Es fa públic el resum per capítols modificats:


INGRESSOSAnteriorModificacionsDefinitiu
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL V
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX
727.200,00
11.000,00
309.273,49
461.629,29
5.750,00
0,00
255.400,18
108.565,79
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
- 2.374,05
106.581,94
0,00
727.200,00
11.000,00
330.273,49
461.629,29
5.750,00
0,00
253.025,68
215.147,73
0,00
TOTAL1.878.818,75125.207,442.004.026,19


DESPESESAnteriorModificacionsDefinitiu
CAPITOL I
CAPITOL II
CAPITOL III
CAPITOL IV
CAPITOL VI
CAPITOL VII
CAPITOL VIII
CAPITOL IX
537.044,99
601.072,32
1.300,00
349.483,93
353.042,74
0,00
0,00
36.874,77
0,00
0,00
0,00
535,95
94.962,08
29.709,41
0,00
0,00
537.044,99
601.072,32
1.300,00
350.019,88
448.004,82
29.709,41
0,00
36.874,77
TOTAL1.878.818,75125.207,442.004.026,19

Contra l’aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Castellví de la Marca, 17 d’agost de 2017

L'Alcalde


Signat: Xavier Ramos PujolN
Data de publicació oficial: 21/08/2017 - 10:37h
Data i hora de la darrera actualitzaciò
10:37  |  21-08-17
  • Recomana el contingut